Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej za 2011 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/147/12
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW,
ROLNICTWA I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
od początku VI kadencji do 31 grudnia 2011r.

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej pracowała  w następującym składzie:

 1. Suchomski Marek – Przewodniczący Komisji
 2. Namieciński Tomasz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Chmura – Nycz Magdalena - członek komisji
 4. De La Torre Ewa – członek komisji
 5. Kardasz Jarosław – członek komisji
 6. Kasprzyk Elżbieta – członek komisji
 7. Nikitiński Paweł – członek komisji
 8. Piasecki Jerzy – członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2011 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr III/15/10 dnia 30 grudnia 2010 r.
W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 14 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 1. Przygotowała Plan Pracy Komisji na 2011 rok.
 2. Analizowała projekt budżetu gminy Gryfino na rok 2011.
 3. Oceniała realizację udzielonych dotacji przez Gminę podmiotom spoza sektora finansów publicznych.
 4. Oceniała realizację udzielonych dotacji Gminie na realizację zadań zleconych przez jednostki z zakresu sektora finansów publicznych.
 5. Oceniała realizacji planów i wydatków w roku 2010.
 6. Analizowała i oceniała realizację budżetu za rok 2010 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 7. Oceniała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
 8. Omawiała koncepcję i funkcjonowanie budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego.
 9. Oceniała realizację planów i wydatków w I półroczu 2011.
 10. Analizowała i oceniała realizację budżetu za półrocze 2010 roku wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 11. Dyskutowała nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2012
 12. Przygotowała Plan Pracy Komisji na 2012 rok.

Opinie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała propozycje przeznaczenia do najmu powierzchni wyodrębnionych lokali użytkowych i wolnych powierzchni będących własnością Gminy Gryfino mieszczących się na terenie, CW Laguna przy ul Wodnika na okres 10 lat z przeznaczeniem na cele komercyjne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na jednorazową opłatę odstępnego

Wnioski komisji wypracowane do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

 • Komisja wnioskowała o przedstawienie informacji finansowej dla poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem i pracą jednostki w 2010 roku (GDK)
 • Komisja wnioskowała o przedstawienie informacji finansowej dla poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem i pracą jednostki w 2010 roku (Biblioteki Publicznej)
 • Komisja wnioskowała o przedstawienie informacji w formie prezentacji multimedialnej nt. rozwiązań komunikacyjnych w rejonie ulicy Łużyckiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino udzielił odpowiedzi na wszystkie wypracowane wnioski komisji.

 

Przewodniczący Komisji

Marek Suchomski