Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/19/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/19/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  8.269 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 8.269
801     Oświata i wychowanie 6.439
80104   Przedszkola 6.439
0970 Wpływy z różnych dochodów 6.439
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.830
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.830
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.830
OGÓŁEM 8.269

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  38.269 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 33.269
801     Oświata i wychowanie 31.439
80104   Przedszkola 6.439
4270 Zakup usług remontowych 6.439
80110   Gimnazja 25.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.830
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.830
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.830
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 5.000
851     Ochrona zdrowia 5.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000
OGÓŁEM 38.269

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  425.000zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 420.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 395.000
70095   Pozostała działalność 395.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 395.000
801     Oświata i wychowanie 25.000
80101   Szkoły podstawowe 25.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 5.000
851     Ochrona zdrowia 5.000
85153   Zwalczanie narkomani 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
OGÓŁEM 425.000

§ 4.

  1. Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie 395.000 zł zmniejszy deficyt budżetu.
  2. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 22.149.744 zł.

§ 5. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 6. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 700

  • 395.000 zł – zmian w planie wydatków zadania „Projekt i budowa budynków mieszkalnych – Budownictwo komunalne i socjalne” dokonuje się, ponieważ koszty dotyczące projektu i pozwolenia na budowę budynku przy ul. Targowej w Gryfinie zostały już poniesione. W bieżącym roku nie planuje się rozpoczęcia budowy.

Dział 801

  • 6.439 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji  w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę w Przedszkolu Nr 3 w Gryfinie z przeznaczeniem na jej likwidację.
  • 25.000 zł – zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza o windę dla osób niepełnosprawnych z przedsionkiem oraz zakup środków dydaktycznych”. Środki przenosi się z zadania „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w SP 1 w Gryfinie”.

Dział 851

  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na realizację porozumienia dotyczącego objęciem przez Gminę Szczecin działaniami profilaktycznymi osób z Gminy Gryfino dowiezionych do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.

Dział 900

  • 1.830 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie słupa ogłoszeniowego i koniecznością jego demontażu.

 

W związku z powyższymi zmianami oraz na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji dokonuje się zmian w załączniku nr 7 i 8  do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, polegających na przesunięciu środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:

  • o 115.000 zł zwiększa się wartość zadania „Uzbrojenie Os. J.Pawła, Reymonta – sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna”, a zmniejsza się zadanie „Projekt i budowa budynków mieszkalnych – Budownictwo komunalne i socjalne”,
  • o 10.000 zł zmniejsza się wartość zadania „Budowa windy dla niepełnosprawnych w SP 1 w Gryfinie, a zwiększa się zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej docieplenia budynku SP 1 w Gryfinie”.