Sesja nr LVI

UCHWAŁA NR LVI/617/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.

UCHWAŁA NR LVI/617/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 października 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.316.479 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.316.479
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.500
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.500
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.500
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 945.479
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 945.479
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 945.479
600     Transport i łączność 184.500
60016   Drogi publiczne gminne 184.500
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 184.500
801     Oświata i wychowanie 185.000
80110   Gimnazja 185.000
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 185.000
  OGÓŁEM 1.316.479

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 966.929 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

966.929

630     Turystyka 135.000
63095   Pozostała działalność 135.000
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 135.000
801     Oświata i wychowanie 831.929
80101   Szkoły podstawowe 700.000
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych 200.000
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500.000
80110   Gimnazja 131.929
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych 131.929
OGÓŁEM   966.929

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  5.543.985 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.293.210
600     Transport i łączność 100.000
60016   Drogi publiczne gminne 100.000
4270 Zakup usług remontowych 100.000
757     Obsługa długu publicznego 190.000
75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 190.000
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 190.000
801     Oświata i wychowanie 421.830
80101   Szkoły podstawowe 1.830
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.830
80104   Przedszkola 50.000
4270 Zakup usług remontowych 50.000
80110   Gimnazja 370.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.552.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.402.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.702.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 945.479
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.754.521
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 150.000
4270 Zakup usług remontowych 150.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21.283
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 21.283
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.783
926     Kultura fizyczna i sport 8.097
92601   Obiekty sportowe 8.097
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.097
4270 Zakup usług remontowych 2.000
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 3.000
801     Oświata i wychowanie 3.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
Zespół Szkół w Gardnie 100.000
801      Oświata i wychowanie 100.000
80101   Szkoły podstawowe 74.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37.000
4300 Zakup usług pozostałych 37.000
80110   Gimnazja 26.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000
4300 Zakup usług pozostałych 13.000
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 50.000
801     Oświata i wychowanie 50.000
80104   Przedszkola 50.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 50.000
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 63.000
801     Oświata i wychowanie 63.000
80104   Przedszkola 63.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 63.000
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 14.425
801     Oświata i wychowanie 14.425
80104   Przedszkola 14.425
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 14.425
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 20.350
801     Oświata i wychowanie 20.350
80101   Szkoły podstawowe 20.350
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.960
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.060
4120 Składki na Fundusz Pracy 170
4300 Zakup usług pozostałych 11.500
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 660
  OGÓŁEM 5.543.985

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.384.250 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.384.250
600     Transport i łączność 307.540
60016   Drogi publiczne gminne 307.540
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 307.540
630     Turystyka 276.830
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.830
4300 Zakup usług pozostałych 1.830
63095   Pozostała działalność 275.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140.000
801     Oświata i wychowanie 1.370.000
80101   Szkoły podstawowe 1.000.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000.000
80110   Gimnazja 370.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 14.733
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 10.733
4300 Zakup usług pozostałych 10.733
85495   Pozostała działalność 4.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4.000
900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.402.000
90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.402.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.402.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.147
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11.147
4270 Zakup usług remontowych 3.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.147
926     Kultura fizyczna i sport 2.000
92601   Obiekty sportowe 2.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.000
OGÓŁEM   6.384.250

§ 5.

 1. Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie 1.189.815 zł zmniejszy deficyt budżetu.
 2. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 17.884.744 zł.

§ 6. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 600

 • 184.500 zł/ 307.540 zł – zwiększenia planu dochodów (184.500 zł) oraz zmniejszenia planu wydatków (307.540 zł) dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z aneksem do porozumienia z Powiatem Gryfińskim w sprawie przebudowy chodników (zmiana sposobu rozliczeń).
 • 100.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie miasta i gminy Gryfino.

Dział 630,801

 • 275.000 zł – zmniejszenia planu wydatków przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów (135.000 zł) dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością przesunięcia terminu ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu, co spowoduje, iż płatności dokonywane będą w 2011 roku.
 • 1.830 zł – zmian planu wydatków pomiędzy działami dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością przesunięcia środków w obrębie programu sołeckiego – Radziszewa w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków.

Dział 801

 • 200.000 zł – zmniejszenia planu dochodów dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z brakiem dofinansowania z PFRON na budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie.
 • 185.000 zł/370.000 zł – zwiększenia planu dochodów (185.000 zł) i przesunięć pomiędzy paragrafami w obrębie zadania (370.000 zł) dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków RPO WZ na projekt „Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza o windę dla osób niepełnosprawnych z przedsionkiem oraz zakup środków dydaktycznych”.
 • 100.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Garnie z przeznaczeniem na obsługę kompleksu boisk „Orlik 2012”.
 • 500.000 zł/ 1.000.000 zł – zmian planu dochodów (500.000 zł) oraz wydatków (1.000.000 zł) dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. Gmina Gryfino nie otrzymała dotacji z Powiatu Gryfińskiego na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie (50% wartości zadania).
 • 14.425 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie w związku z koniecznością zwiększenia planu z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy pośmiertnej.
 • 50.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością otwarcia dodatkowego oddziału żłobkowego w Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie.
 • 63.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością otwarcia dodatkowego oddziału żłobkowego w Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie.
 • 50.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na remonty przedszkoli w związku z działaniami zmierzającymi do utworzenia nowych oddziałów żłobkowych.
 • 20.350 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie w związku
  z koniecznością zatrudnienia dodatkowego nauczyciela kultury fizycznej (lekcje w-f na basenie) oraz zakupem dodatkowych biletów wstępu na basen.
 • 3.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem dla Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego z przeznaczeniem na koszty związane z dowożeniem dzieci na basen w ramach lekcji wychowania fizycznego

Dział 757

 • 190.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Finansowo - Księgowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odsetki od kredytów i pożyczek zaciąganych w 2010 roku.

Dział 900

 • 945.479 zł/2.700.000 zł – zwiększenia planu dochodów (945.479 zł) oraz zmian klasyfikacji wydatków w obrębie zadania „Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice, Zaborze” dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z podpisaniem umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w sprawie dofinansowania ww. zadania.
 • 1.702.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia zadań.
 • 150.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na eksploatację, konserwację i bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego.
 • Dział 854,921,926,
 • 1.500 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z otrzymaniem darowizn dla sołectwa ( po 500 zł – Radziszewo, Wysoka Gryfińska i Żórawie).
 • 14.733 zł - przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację Strategii Rozwoju Kultury Miasta i Gminy Gryfino w latach 2011 – 2020.
 • 11.147 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością przesunięcia środków w obrębie programów sołeckich – Steklna i Wełtynia w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków.
 • 2.000 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością zwiększenia środków na program sołecki – Mielenka (plantowanie boiska).

Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w załączniku nr 8 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok dodaje się zadanie dotyczące projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”.

Przesunięcia środków finansowych spowodują zmiany w załączniku nr 7 i 8 i 9 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.