Sesja nr LV

UCHWAŁA NR LV/600/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.

UCHWAŁA NR LV/600/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 13 września 2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,  poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) uchwala się co następuje:

§ 1. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

 

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 7 „Limity wydatków Gminy Gryfino na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych” do Uchwały  Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.
Zadanie dotyczące remontu i modernizacji Gryfińskiego Domy Kultury otrzymuje nowe brzmienie „Dom Europy – Polsko - Niemieckie Centrum Integracji i Kultury  w Penkun i Gryfinie; budowa obiektu z salą multifunkcjonalną w Penkun i rewitalizacja Gryfińskiego Domu Kultury – „Pałacyku pod Lwami” w Gryfinie”. Ponadto zmianie ulegają kwoty planowanych wydatków w roku 2011 i 2012.