Sesja nr L

UCHWAŁA NR L/545/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.

UCHWAŁA NR L/545/10 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,  poz.984,  Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,  poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  1.652.477,30 zł

DziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

1.433.600
758  Różne rozliczenia1.433.600
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego1.433.600
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa1.433.600
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie218.877,30
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej218.877,30
85395 Pozostała działalność218.877,30
2328Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego206.717,30
2329Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego12.160,00
OGÓŁEM1.652.477,30

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  1.991.896 zł

DziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie1.745.699
600  Transport i łączność1.744.199
60016 Grogi publiczne gminne1.744.199
4270Zakup usług remontowych1.693.600
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych50.599
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa1.500
75405 Komendy powiatowe Policji1.500
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego1.500
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie3.000
801  Oświata i wychowanie3.000
80104 Przedszkola3.000
2510Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego3.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie243.197
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej243.197
85395 Pozostała działalność243.197
3119Świadczenia społeczne24.319,70
4018Wynagrodzenia osobowe pracowników8.832,05
4019Wynagrodzenia osobowe pracowników519,90
4118Składki na ubezpieczenia społeczne9.816,13
4119Składki na ubezpieczenia społeczne578,30
4128Składki na Fundusz Pracy839,42
4129Składki na Fundusz Pracy49,70
4178Wynagrodzenia bezosobowe92.499,40
4179Wynagrodzenia bezosobowe5.446,00
4218Zakup materiałów i wyposażenia14.483,00
4219Zakup materiałów i wyposażenia853,40
4308Zakup usług pozostałych77.111,90
4309Zakup usług pozostałych4.528,10
4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej472,20
4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej27,80
4418Podróże służbowe krajowe368,30
4419Podróże służbowe krajowe21,70
4748Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych47,20
4749Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych2,80
4758Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji2.247,70
4759Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji132,30
OGÓŁEM1.991.896

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 339.418,70 zł

Dział

RozdziałParagrafWyszczególnienieKwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie315.099
600  Transport i łączność310.599
60016 Grogi publiczne gminne310.599
6058Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych310.599
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa1.500
75405 Komendy powiatowe Policji1.500
3000Wpłaty jednostek na fundusz celowy1.500
758  Różne rozliczenia3.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe3.000
4810Rezerwy3.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie24.319,70
852  Opieka społeczna24.319,70
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe24.319,70
3110Świadczenia społeczne24.319,70
OGÓŁEM339.418,70

§ 4. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 600

  • 310.599 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – wniosek w załączeniu.

Przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz na remonty dróg gminnych spowodują zmiany w załączniku nr 7 i 8 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.

Dział 754

  • 1.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej . Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie było zaplanowane w budżecie, jako środki do przekazania bezpośrednio na konto Policji, jednak sztandar będzie zakupywany za pośrednictwem Powiatu Gryfińskiego.

Dział 758, 600

  • 1.433.600 zł – zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie kwot poszczególnych części subwencji ogólnej zgodnie z ustawą budżetową na 2010 r. (Dz.U.Nr 19, poz.102).Środki przeznacza się na remonty dróg gminnych.

Dział 801

  • 3.000 zł – zmian wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Turystyki z przeznaczeniem na organizację Konferencji Przedszkoli im. Misia Uszatka przez Przedszkole Nr 2 w Gryfinie.

W związku z powyższymi przeniesieniami w planie wydatków zmianie ulega również załącznik  dotyczący zakładów budżetowych.

Dział 852, 853

  • 243.197 zł – zmian w planie wydatków oraz dodatkowe środki wprowadza się związku z umową zawartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie przekazania środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych na realizację projektu partnerskiego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”. Realizację zadania powierza się Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz