Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej za 2009 rok

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/526/10
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 stycznia 2010r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW,
ROLNICTWA I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2009

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej pracowała w następującym składzie:

  1. Namieciński Tomasz - Przewodniczący Komisji
  2. Nycz Artur - Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3. Kawka Jacek - członek komisji
  4. Nikitiński Paweł - członek komisji
  5. Para Marcin - członek komisji
  6. Różański Stanisław - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2009r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 13 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

  • dokonała oceny realizacji planu pracy komisji za 2008 r.,
  • dokonała analizy projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2009.

Wnioski Komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy:

  1. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskowała, aby we współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dokonać przeglądu budynków socjalnych, domów opieki społecznej, domów dziecka, mieszkań socjalnych i noclegowni dla bezdomnych w aspekcie zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacji elektrycznej i gazowej, drożności dróg ewakuacyjnych oraz okratowania okien i korytarzy.
  2. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskowała o przedstawienie w terminie do 25 sierpnia 2009 r. pełnej dokumentacji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości uzyskiwanego od podatnika PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S. A. za lata od 2002 do 2008, w tym wszystkich decyzji podatkowych wystawionych przez Burmistrza a także orzeczeń wydanych w trakcie postępowania wraz z uzasadnieniami.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja zaopiniowała pozytywnie 3 wnioski dotyczące wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych, które nie zostały wyznaczone do zbycia i aktualnie nie są zagospodarowane przez Gminę.

 

Przewodniczący Komisji

Tomasz Namieciński