Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie za 2009 rok

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/526/10
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 stycznia 2010r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2009

Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:

 1. Chmura – Nycz Magdalena - Przewodnicząca Komisji
 2. Kawka Jacek - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Kasprzyk Elżbieta - członek komisji
 4. Nikitińska Janina - członek komisji
 5. Para Marcin - członek komisji
 6. Różański Stanisław - członek komisji
 7. Sanecki Marek - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2009r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008r, zmieniony uchwałą Nr XLI/451/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 lipca 2009 r., uchwałą Nr XLIV/470/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 października 2009 r. oraz uchwałą Nr XLV/513/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 listopada 2009 r.

W wyniku analiz i badań sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2008 rok Komisja stwierdziła, iż budżet Miasta i Gminy Gryfino za 2008 rok we wszystkich istotnych aspektach został wykonany prawidłowo.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Gryfino za 2008 rok pozytywnie z uwagą oraz wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 15 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • dokończenie kontroli rozpoczętych w roku 2008,
 • wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2008 r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy,
 • analiza informacji z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2009r.,
 • rozpoczęcie kontroli wydatków związanych z delegacjami, podróżami służbowymi i szkoleniami Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, pracowników urzędu i Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie od stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009r.,
 • rozpoczęcie kontroli przyznawania i rozliczania dotacji dla klubów sportowych za rok 2008.

Wnioski Komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy:

 • Komisja zwróciła się o ujęcie w projekcie budżetu zmiany struktury wydatków, aby zwiększyć wydatki w Dziele 600 Transport i Łączność o kwotę co najmniej 2 milionów,
 • Komisja wnioskowała o zapewnienie udziału obsługi prawnej we wszystkich posiedzeniach Komisji Rewizyjnej,
 • Komisja wnioskowała o przedstawienie protokołów z ustaleń kontroli dotyczących przeglądów budynków socjalnych, domów dziecka, mieszkań socjalnych i noclegowni dla bezdomnych pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych, instalacji elektrycznych i gazowych, drożności dróg ewakuacyjnych oraz okratowania okien i korytarzy,
 • Komisja wnioskowała o wprowadzenie do WPI zadania – projekt i budowa drogi Szczawno-Żórawie-Żórawki.

Komisja zwróciła się o ujęcie w ramach wniosków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej następujących wniosków:

 • zmiana struktury wydatków, aby zwiększyć wydatki w Dziele 600 Transport i Łączność o kwotę co najmniej 2 milionów,
 • zmiana przeznaczenia środków w ramach pomocy społecznej z Działu 852 w części dotyczącej zasiłków i pomocy w naturze, tak aby 70% środków finansowych przeznaczonych na artykuły spożywcze przeznaczyć na refundację faktur związanych z zakupem leków,
 • zmiana wydatków w Dziale 926 załącznik nr 4, dopisanie zadania budowa boiska „Orlik 2012” w Pniewie i zabezpieczenie odpowiednich środków na ten cel,
 • zapewnienie środków na przeprowadzenie termomodernizacji Przedszkola Nr 5, zainstalowanie barierki na chodniku przy wyjściu z przedszkola oraz na wymianę chodnika na terenie przedszkola.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja rozpatrzyła wnioski dotyczące wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych, które nie zostały wyznaczone do zbycia i aktualnie nie są zagospodarowane przez Gminę. Komisja zaopiniowała pozytywnie 2 wnioski, w stosunku do 1 nie zajęła stanowiska.

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Chmura - Nycz