Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego za 2009 rok

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/526/10
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 stycznia 2010r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2009

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pracowała w następującym składzie:

 1. Kmieciak Wanda - Przewodnicząca Komisji
 2. Guga Rafał - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Chmura-Nycz Magdalena - członek komisji
 4. Figas Tadeusz - członek komisji
 5. Karzyńska-Karpierz Lidia - członek komisji
 6. Nikitińska Janina - członek komisji
 7. Robak Eugeniusz - członek komisji
 8. Sanecki Marek - członek komisji
 9. Skrzypiński Janusz - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2009r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 12 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • przygotowała sprawozdanie z działalności Komisji za 2008 rok,
 • zapoznała się z promocją Gryfina w kontekście przygotowań do obchodów 755-lecia Gryfina, katalog imprez towarzyszących,
 • zapoznała się z koncepcją reorganizacji oświaty – II etap,
 • zapoznała się z realizacją wykonania dokumentacji i planu budowy budynku komunalnego w Nowym Czarnowie,
 • zapoznała się ze sprawozdaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego za rok 2008 (zatrucie wody, podsumowanie akcji),
 • zapoznała się z planem pracy Gryfińskiej Rady Kultury,
 • zapoznała się z problemami osób niepełnosprawnych,
 • zapoznała się z informacją nt. koncepcji budowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Mieście i Gminie Gryfino. Utylizacja eternitu w Gminie Gryfino,
 • zapoznała się z realizacją II etapu inwestycji uzbrojenia terenu Gryfino Północ oraz terenu ul. Jana Pawła II i ul. Reymonta,
 • zapoznała się z koncepcją utworzenia Muzeum Regionalnego w Gryfinie – wybór lokalizacji,
 • zapoznała się z informacjami nt. Bezpiecznej Gminy, działania Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej,
 • dokonała przeglądu wybranych placówek oświatowych, zapoznała się z informacją nt. remonty przedszkoli i szkół,
 • zapoznała się z informacją nt. realizacja budowy boisk sportowych „Orlik” w Gminie Gryfino z udziałem środków Ministerstwa Sportu,
 • zapoznała się z informacją nt. stanu bezpieczeństwa na drogach gminnych, ciągach dla pieszych,
 • zapoznała się z informacją nt. realizacji programu utylizacji eternitu w Gminie Gryfino,
 • przygotowała plan pracy komisji na 2010 rok.

Wnioski Komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskowała o zagwarantowanie, po podpisaniu porozumienia, w budżecie na rok 2010 pieniędzy na remont obiektu przekazanego Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
 2. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskowała o wskazanie ostatecznej lokalizacji na utworzenie regionalnej izby pamięci w Gryfinie,
 3. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskowała o zorganizowanie debaty w sprawie potrzeb osób niepełnosprawnych z udziałem stowarzyszeń i podmiotów zajmujących się osobami niepełnosprawnymi,

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja rozpatrzyła wnioski dotyczące wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych, które nie zostały wyznaczone do zbycia i aktualnie nie są zagospodarowane przez Gminę. Komisja zaopiniowała pozytywnie 2 wnioski, w stosunku do 1 nie zajęła stanowiska.

Przewodnicząca Komisji

Wanda Kmieciak