Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-64/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 czerwca 2010r. zmieniające zarządzenie Nr 0151-62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 czerwca 2010 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-64/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 czerwca 2010r. 


zmieniające zarządzenie Nr 0151-62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 czerwca 2010 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.  z 2010 r. Nr 72 poz. 467) w związku z § 11 ust. 1, ust.6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r.  w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 72, poz.847, Dz.U. z 2005 r. Nr 166, poz.1394) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 czerwca 2010 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W załączniku Nr 13 do zarządzenia, o którym mowa w § 1 wprowadza się zmianę składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 polegającą na odwołaniu Pana Czesława Skoneckiego i powołaniu Pani Danuty Genowefy Szala.
  2. W załączniku Nr 15 do zarządzenia, o którym mowa w § 1 wprowadza się zmianę składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 polegającą na odwołaniu Pana Andrija Ulitko i powołaniu Pani Pauliny Zakrzewskiej.
  3. W załączniku Nr 18 do zarządzenia, o którym mowa w § 1 wprowadza się zmianę składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 polegającą na odwołaniu Pani Jolanty Kiedrowskiej i powołaniu Pani Justyny Kiedrowskiej.
  4. W załączniku Nr 21 do zarządzenia, o którym mowa w § 1 wprowadza się zmianę składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 polegającą na odwołaniu Pana Kamila Więch i powołaniu Pana Juliana Pytlik.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu Miasta i Gminy Gryfino oraz przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w treści zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku ze złożonymi rezygnacjami z członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 13, Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15, Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18, Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 należy dokonać zmian w składach osobowych tych komisji na podstawie § 11 ust.7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP (Dz.U. z 2000 r. Nr 72, poz.847, Dz.U. z 2005 r. Nr 166, poz.1394).

Sporządziła:
Katarzyna Karaś