Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/385/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 marca 2009r. w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXXVII/385/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009r.


w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu  Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,  Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz § 12 pkt 17 Statutu Gminy Gryfino stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminy Gryfino (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 47, poz. 803; z 2004 r. Nr 20, poz. 386, Nr 28, poz. 513; z 2005 r. Nr 99, poz. 200; z 2006 r. Nr 78, poz. 1366; z 2008 r. Nr 85, poz. 1804) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zakładowi budżetowemu Centrum Wodne „Laguna” nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z utworzeniem z dniem 1 kwietnia 2009 r. zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna”, zgodnie § 12 pkt 17 Statutu Gminy Gryfino stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminy Gryfino realizując postanowienia art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Rada Miejska nadaje nowopowstałemu zakładowi statut.