Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/384/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 marca 2009r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXXVII/384/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009r.


w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,  poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 25  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,  poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) uchwała się, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 kwietnia 2009 r. zakład budżetowy pod nazwą Centrum Wodne „Laguna” z siedzibą w Gryfinie ul. Wodnika 1, zwany dalej Zakładem .

§ 2. Zakład realizuje zadania w zakresie:

 1. świadczenia usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 2. planowania i zagospodarowania sportowego, rekreacyjnego i turystycznego terenów i miejsc specjalnie na ten cel wydzielonych przez Miasto i Gminę Gryfino,
 3. eksploatacji, konserwacji i rozbudowy bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
 4. pełnienie funkcji inwestorskiej przy realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i innych, które zleci Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino,
 5. udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej klubom, organizacjom sportowym, szkolnym, stowarzyszeniom i innym jednostkom oraz osobom fizycznym dla organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych, szkoleniowych i kulturalnych,
 6. organizowanie własnych i zleconych imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych, wystawienniczych, szkoleniowych, handlowych i innych służących mieszkańcom miasta i gminy współpracując także z innymi organizacjami i podmiotami gospodarczymi,
 7. prowadzenie wszelkiego rodzaju szkoleń w zakresie kultury fizycznej dla potrzeb własnych oraz zleconych przez organizacje i instytucje,
 8. prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji, w tym terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,
 9. administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
 10. prowadzenie działalności gospodarczej celem pozyskania środków na rozszerzenie działalności Centrum w zakresie rozbudowy i upowszechniania kultury fizycznej a w szczególności w zakresie remontów i modernizacji bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechniania kultury fizycznej w mieście i gminie,
 11. wykonywanie różnych zadań zleconych będących w gestii administracji samorządowej i rządowej oraz administrowanie i zarządzanie obiektami innymi niż sportowe, rekreacyjne czy turystyczne po zabezpieczeniu środków na te cele z kasy zlecającego.

§ 3. Zakład działa według zasad finansowych obowiązujących dla zakładu budżetowego rozliczając się z budżetem Gminy Gryfino i zalicza się do działu 926 – Kultura fizyczna i sport.

§ 4. Źródłem przychodów Zakładu będą:

 1. wpływy z odpłatności za świadczone usługi,
 2. wpływy z dotacji z budżetu Gminy Gryfino,
 3. wpływy z tytułu darowizn od osób pranych i fizycznych

§ 5. Wyposaża się zakład w środki obrotowe i składniki majątkowe wchodzące w skład zakupionego przedsiębiorstwa Centrum Wodnego „Laguna”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

 

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXII/209/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 marca 2008 r. radni rady Miejskiej w Gryfinie wyrazili zgodę na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa - Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie.
Zgodnie ze statutem, celem Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych  w Mieście i Gminie Gryfino, która obecnie zarządza Centrum Wodnym „Laguna" jest rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w Gryfinie, rozwój bazy materialnej służącej kulturze fizycznej oraz promocja kultury fizycznej i sportu. Cele te pokrywają się  z zadaniami własnymi gminy określonymi w przepisach ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisach innych ustaw. Przedsiębiorstwo stanowi bazę materialno-techniczną, która pozwala na bezpośrednią realizację ustawowych celów i zadań własnych gminy, w tym w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i sportu. Z usług Centrum Wodnego „Laguna” korzystają szkoły podstawowe gminy Gryfino, a w szczególności klasy III, które są objęte programem nauki pływania. Pobyt na basenie klas III jest dofinansowywany przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.
Ponadto Centrum Wodne „Laguna” realizuje zadania Fundacji w zakresie działalności gospodarczej.
W związku z powyższym proponuję utworzyć zakład budżetowy Centrum Wodne „Laguna”.