Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/383/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne LAGUNA w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXXVII/383/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne LAGUNA w Gryfinie. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Gryfino za cenę do 15.200.000 zł od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście  i Gminie Gryfino, wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne LAGUNA w Gryfinie, w skład którego wchodzi prawo własności i użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5, wraz z zabudowaniami, w tym nieruchomości:

  • gruntowe – działki nr 3/9 o pow. 0,0018 ha, nr 4/11 o pow. 4,0324 ha – w udziale 1118019/1202127 części, nr 36/2 o pow. 0,1331 ha, nr 40/1 o pow. 0,0265 ha, nr 50/1 o pow. 0,0159 ha, nr 51/1 o pow. 0,0074 ha, nr 70/2 o pow. 0,0958 ha, nr 71/2 o pow. 0,0057 ha, nr 72/2 o pow. 0,0298 ha,
  • lokalowe - lokal niemieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 586,48 m2 w budynku położonym w Gryfinie przy ul. Wodnika nr 1, wraz z udziałem 58648/1202127 części w częściach wspólnych budynków i w działce gruntu nr 4/11; lokal niemieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 254,60 m2 w budynku położonym w Gryfinie przy ul. Wodnika nr 1, wraz z udziałem 25460/1202127 części w częściach wspólnych budynków  i w działce gruntu nr 4/11.

§ 2.Traci moc uchwała Nr XXII/209/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  04 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą nr XXII/209/08 z dnia 04 marca 2008 r. Rada wyraziła zgodę na nabycie na rzecz Gminy Gryfino od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne LAGUNA w Gryfinie, za kwotę 15.200.000 zł. W treści § 1 uchwały wskazano nieruchomości, które wchodzą w skład wyodrębnionego przedsiębiorstwa.
Od podjęcia uchwały prowadzone były działania związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do dokonania transakcji sprzedaży oraz z pozyskaniem przez Gminę środków na nabycie przedsiębiorstwa.
W wyniku podjętych czynności oraz w porozumieniu z notariuszem przygotowującym projekt umowy notarialnej w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa, ustalono, że wykaz nieruchomości gruntowych wymienionych w uchwale należy poszerzyć o dwie nieruchomości lokalowe tj. dwa lokale niemieszkalne (nr 2 i 3 ) wraz z udziałem  w częściach wspólnych budynków i gruncie, które zostały wyodrębnione przez Fundację jako samodzielne, w budynku przy ul. Wodnika 1 i dla których zostały założone odrębne księgi wieczyste.

Sporządziła:
K.Lamperska