Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXIV/352/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/352/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2008 r.


w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337;  z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć na 2009 rok plany pracy Komisji:

  1. Rewizyjnej - załącznik nr 1,
  2. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 2,
  3. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego -załącznik nr 3,
  4. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska -załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

W celu prawidłowej pracy Komisji Rady Miejskiej zgodnie ze Statutem Gminy Gryfino i ustawą o samorządzie gminnym niezbędnym jest zatwierdzenie planów pracy Komisji.
Poszczególne Komisje opracowują swoje plany pracy, które następnie przedstawiają Radzie do akceptacji. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.