Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/302/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXX/302/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 748.870,87 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO 748.870,87
758     Różne rozliczenia 748.870,87
75814   Różne rozliczenia finansowe 748.870,87
0970 Wpływy z różnych dochodów 748.870,87
OGÓŁEM 748.870,87

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 748.870,87 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO

748.870,87
630     Turystyka 333.639,52
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 333.639,52
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 333.639,52
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 130.000,00
70095   Pozostała działalność 130.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130.000,00
 
710     Działalność usługowa 45.756,00
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 45.756,00
4300 Zakup usług pozostałych 45.756,00
 
750     Administracja publiczna 134.771,89
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 134.771,89
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 134.771,89
 
801     Oświata i wychowanie 2.793,43
80104   Przedszkola 2.793,43
4270 Zakup usług remontowych 2.793,43
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 101.910,03
90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 101.910,03
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 101.910,03
OGÓŁEM 748.870,87

§ 3. Załącznikowi Nr 4 do Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2008, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Dodatkowe środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem 2007r., które wprowadza się do budżetu na rok 2008 na niżej wymienione zadania:

Dział 630

  • 333.639,52 zł – kontynuacja opracowania projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania nabrzeża rzeki Odry na odcinku m. Gryfino i przystąpienia do realizacji zadania w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków pozabudżetowych;

Dział 700

  • 130.000,00 zł – uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – Osiedle Jana Pawła II, Reymonta, Osiedle Taras Północ II etap;

Dział 710

  • 45.756,00 zł – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego analiz urbanistyczno-architektonicznych dla potrzeb ustalania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

Dział 750

  • 134.771,89 zł – adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe UMiG;

Dział 801

  • 2.793,43 zł – remonty przedszkoli na terenie m. Gryfino;

Dział 900

  • 101.910,03 zł – udział Gminy w opłatach przyłączeniowych w wysokości 70% wartości opłaty przyłączeniowej z tytułu podłączenia do gazociągu nieruchomości w m. Pniewo, Żórawki, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk