Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/239/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXV/239/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28  kwietnia 2008r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 30.000 zł.

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

801     Oświata i wychowanie 30.000
80101   Szkoły podstawowe 30.000
4270 Zakup usług remontowych 30.000
OGÓŁEM 30.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 265.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 235.000
92601   Obiekty sportowe 235.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 235.000
OGÓŁEM 265.000

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu wynikającego z niniejszej uchwały w kwocie 235.000 zł jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym.

§ 4. Załącznikowi Nr 4 do Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2008, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 921

  • 30.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji; przesuwa się środki inwestycyjne przyznane uchwałą budżetową w dziale 801, rozdziale 80101, przeznaczone na remont pomieszczeń w SP Gardno z przeznaczeniem na świetlice a przeznacza się na projekt budowy Domu Kultury – świetlicy m. Gardno;

Dział 926

Zwiększeń w tym dziale dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, z przeznaczeniem na:

  • 155.000 zł – wykonanie robót dodatkowych „EUROBOISKO”, wynikających z Protokołu Konieczności; zabezpieczenie 6 drzew rosnących po stronie wschodniej boiska, pogłębienie poziomu posadowienia masztów oświetleniowych uwzględniają warunki gruntowo-wodne oraz wykonanie robót dodatkowych nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej poprawiających warunki techniczne wjazdów i wejść na obiekty (schody i wjazdy);
  • 80.000 zł – roboty dodatkowe i zamienne konieczne do właściwego wykonania zadania pn. „Budowa boiska przy SP Radziszewo” wg protokołu konieczności: ściany i  mury oporowe celem zabezpieczenia różnic terenu, zmiana sposobu odwodnienia boiska i montaż ławek; wykonanie powyższych robót gwarantuje wykonanie zadania zgodnie z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną z zachowaniem uzyskania dofinansowania ze środków UE – Sektorowy Program Operacyjny.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk