Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/233/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

UCHWAŁA NR XXIV/233/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 750.000 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY

801

 

 

Oświata i wychowanie

120.000

80101

 

Szkoły podstawowe

50.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

80110

 

Gimnazja

70.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70.000

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

60.000

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

60.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60.000

 

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

570.000

92601

 

Obiekty sportowe

570.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

570.000

OGÓŁEM

750.000

§ 2.

  1. Źródłem pokrycia deficytu wynikającego z niniejszej uchwały w kwocie 750.000 zł jest planowana nadwyżka budżetowa.

  2. Nadwyżka budżetowa ulega zmniejszeniu i wynosi 17.226.003 zł.

§ 3. Załącznikowi Nr 4 do Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2008, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

RZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Uruchamia się nadwyżkę budżetową na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, z przeznaczeniem na:

Dział 801

  • 50.000 zł – opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy SP Nr 4 w Gryfinie;

  • 70.000 zł – opracowanie projektu budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie przy ul. Parkowej, które zostanie przejęte przez Gminę z dniem 01 września 2008r.;

Dział 921

  • 60.000 zł – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego świetlicy wiejskiej w m. Gardno wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;

Dział 926

  • 70.000 zł – opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania terenów wokół „LAGUNY” i terenów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie;

  • 500.000 zł – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego hali widowiskowo-sportowej przy „LAGUNIE”;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk