Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej za 2007 rok

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/165/08
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 31 stycznia 2008r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, ROLNICTWA I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
OD POCZĄTKU KADENCJI DO KOŃCA ROKU 2007

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej pracowała w następującym składzie:

1. Namieciński Tomasz - Przewodniczący Komisji
2. Nycz Artur - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Kawka Jacek - członek komisji
4. Nikitiński Paweł - członek komisji
5. Para Marcin - członek komisji
6. Różański Stanisław - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2007r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 16 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • przeprowadziła analizę projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok,
 • przygotowała plan pracy Komisji na 2007 rok,
 • przeprowadziła analizę sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r. oraz realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r.,
 • zapoznała się z informacją na temat podejmowanych działań w celu utworzenia parku przemysłowego dla potencjalnych inwestorów na terenie gminy (numery działek gruntowych, obiekty budowlane, dostęp do mediów technicznych, położenie itp.),
 • przeprowadziła analizę wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r.,
 • zapoznała się z informacją Zarządu Spółki PUK o wynikach ekonomiczno - finansowych za rok 2006.,
 • zapoznała się z informacją Zarządu Spółki GTBS o sytuacji ekonomiczno - finansowej w oparciu o sprawozdanie finansowe za rok 2006 oraz z bieżącą sytuacją gospodarczą spółki,
 • przeprowadziła analizę projektów uchwał podatkowych i opłat lokalnych na 2008r.,
 • przeprowadziła analizę projektu budżetu Gminy Gryfino na 2008r.,
 • przygotowała plan pracy Komisji na 2008 rok.

Wnioski Komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. Komisja wnioskowała o bezzwłoczne podjęcie inicjatywy uchwałodawczej mającej na celu zmianę uchwały Nr VIII/118/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu przy założeniu, że na rok przyszły i lata następne sporządzane będą budżety zadaniowe.
 2. Komisja wnioskowała o bezzwłoczne podjęcie działań mających na celu przygotowanie budżetu zadaniowego Gminy na lata następne. Komisja proponowała przygotować do budżetu ogólnego na 2008r. quasi budżet zadaniowy, część opisową z wyszczególnieniem wszystkich zadań.
 3. Komisja wnioskowała o udzielenie informacji czy w sprawie Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” S.A. wydana została decyzja wymierzająca ostatecznie podatek od nieruchomości za rok 2007. Jeżeli taka decyzja nie została wydana Komisja wnosiła o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jaki terminie zostanie ona wydana.
 4. Komisja wnioskowała o dokonanie kompleksowej zmiany Statutu Gminy.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja pozytywnie zaopiniowała 6 projektów zarządzeń Burmistrza.
W okresie objętym sprawozdaniem Komisja zaopiniowała 8 wniosków dotyczących umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego. W dwóch przypadkach Komisja wnioskowała o umorzenie zaległości, w trzech przypadkach Komisja wnioskowała o rozłożenie spłaty zaległości głównej na raty i umorzenie pozostałych zaległości, w pozostałych trzech przypadkach Komisja zdecydowała o rozłożeniu zaległości na raty.

 

Przewodniczący Komisji

Tomasz Namieciński