Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska za 2007 rok

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/165/08
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 31 stycznia 2008r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
OD POCZĄTKU KADENCJI DO KOŃCA ROKU 2007

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska pracowała w następującym składzie:

1. Sochaj Ireneusz - Przewodniczący Komisji
2. Kasprzyk Elżbieta - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Fischbach Kazimierz - członek komisji
4. Kozakiewicz Zbigniew - członek komisji
5. Kułdosz Andrzej - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2007r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 14 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • przeprowadziła analizę projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok,
 • przygotowała plan pracy Komisji na 2007 rok,
 • zapoznała się ze Strategią rozwoju miasta i gminy Gryfino oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino,
 • zapoznała się z projektem rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie,
 • zapoznała się z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Gryfino,
 • zapoznała się z informacją o stanie realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino,
 • przeprowadziła analizę sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2006r.,
 • zapoznała się z informacją na temat uzbrojenia osiedla Taras – Północ oraz ulicy Reymonta,
 • zapoznała się ze stanem realizacji inwestycji w kompleksie obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie,
 • zapoznała się ze stanem dróg gminnych na terenach wiejskich,
 • zapoznała się z informacją na temat istniejących i projektowanych podłączeń kanalizacji z uwzględnieniem budowy kanalizacji na terenach wiejskich,
 • przygotowała plan pracy Komisji na 2008 rok.

Wnioski Komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. Komisja wnioskowała o przywrócenie funduszu sołeckiego w wysokości obowiązującej w 2006 roku kwocie 6 zł na jednego mieszkańca.
 2. Komisja wnioskowała o zmianę sposobu rozliczania wywozu odpadów gabarytowych z terenu gminy, zwłaszcza z obszarów wiejskich oraz o weryfikację przez Straż Miejską posiadania umów wywozu nieczystości stałych i płynnych.
 3. Komisja wnioskowała o rozpatrzenie możliwości zmiany uchwały Rady Miejskiej zakazującej sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w placówkach podległych GDK podczas imprez i uroczystości okolicznościowych.
 4. Komisja wnioskowała o sprawdzenie czy na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Stare Brynki – Czepino” w rejonie miejscowości Stare Brynki, znajdują się działki należące do Agencji Nieruchomości Rolnych i o przejęcie ich na rzecz gminy.
 5. W związku z powtarzającymi się wnioskami grup mieszkańców dotyczącymi stanu budynków komunalnych Komisja wnioskowała o opracowanie precyzyjnego harmonogramu planowanych prac remontowych budynków komunalnych i przedstawienie tego harmonogramu Komisji.
 6. Komisja wnioskowała o każdorazowe, precyzyjne uzasadnienie w formie opisowej zmian do budżetu w załączeniu do projektu uchwały.
 7. Komisja odbyła wizję lokalną na drogach gminnych. Komisja wnioskowała o opracowanie i przedstawienie harmonogramu budowy i modernizacji dróg gminnych na lata 2008 – 2013.
 8. Komisja wnioskowała o przedstawienie informacji na temat prac związanych z pozyskaniem funduszy unijnych na budowę i modernizację dróg gminnych na lata 2008 – 2013.
 9. Komisja wnioskowała o przygotowanie projektu i dokumentacji budowy i modernizacji systemu dróg pomiędzy miejscowościami: Pniewo – Żórawie – Żórawki – Szczawno – Bartkowo, łącznie ze Starostwem Powiatowym w kwestii drogi powiatowej. Komisja wnioskowała o przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania pieniędzy z funduszy unijnych na ten cel.
 10. Komisja wnioskowała o powołanie do końca roku 2007 zespołu w celu opracowania kompleksowej zmiany Statutu Gminy.
 11. Komisja wnioskowała o rozpatrzenie możliwości nadania ogólnodostępnym drogom gminnym w miejscowości Wirów kategorii dróg publicznych.

 

Przewodniczący Komisji

Ireneusz Sochaj