Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie za 2007 rok

    

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/165/08
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 31 stycznia 2008r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
OD POCZĄTKU KADENCJI DO KOŃCA ROKU 2007

Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:

1.  Chmura – Nycz Magdalena  - Przewodnicząca Komisji
2.  Kawka Jacek  - Z-ca Przewodniczącej Komisji
3.  Kasprzyk Elżbieta  - członek komisji
4. Nikitińska Janina  - członek komisji
5. Para Marcin  - członek komisji
6.  Różański Stanisław  - członek komisji
7.  Sanecki Marek  - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2007r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

W wyniku analiz i badań sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2006 rok Komisja stwierdziła, iż budżet Miasta i Gminy Gryfino za 2006 rok we wszystkich istotnych aspektach został wykonany prawidłowo.
Komisja wypracowała opinię w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 30 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • przygotowała plan pracy Komisji na 2007 rok,
 • przeprowadziła ocenę projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok,
 • przeprowadziła analizę wyboru oferty na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej złożonej przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino,
 • przeprowadziła kontrolę finansową Gminy w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi – stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2006r.,
 • zapoznała się z protokołami z audytu oraz protokołami z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej i Wojewody za lata 2004-2006,
 • zapoznała się ze sprawą realizacji schroniska młodzieżowego w Wełtyniu,
 • przeprowadziła kontrolę zakupu planów miasta dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Gryfińskiego Domu Kultury,
 • przeprowadziła analizę dokumentacji dotyczącej kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w zakresie przepływu środków finansowych z budżetu Miasta i Gminy Gryfino, do Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i w Gminie Gryfino,
 • przeprowadziła analizę wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r.,
 • przeprowadziła kontrolę działań nadzorowanych przez Burmistrza jako zgromadzenia wspólników w GTBS Sp. z o.o.,
 • rozpatrzyła skargę Pani Kazimiery Dragan dotyczącą sposobu sprawowania Zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Krasińskiego 85-95 w Gryfinie przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 • przeprowadziła analizę projektu budżetu Gminy Gryfino na 2008r.,
 • przygotowała plan pracy Komisji na 2008 rok.

Wnioski Komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. Komisja wnioskowała o zobowiązanie Skarbnika Miasta i Gminy do dostarczenia Komisji dokumentów dotyczących wyboru oferty na realizację zadania własnego Gminy z zakresu kultury fizycznej złożonej przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.
 2. Komisja wnioskowała o przedstawienie wyjaśnień do zastrzeżeń wyrażonych w zaleceniach i wnioskach pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w punktach od 3 do 8, po przeprowadzonej kontroli doraźnej w zakresie przepływu środków finansowych z budżetu Miasta i Gminy Gryfino, do Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i w Gminie Gryfino,
 3.  Komisja wnioskowała, aby każda zmiana w budżecie była wprowadzana do porządku obrad oddzielnym projektem uchwały.

Wnioski Komisji wypracowane do Rady Miejskiej:

 1. Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Komisja wnioskowała o wyrażenie przez Radę zgody na przeprowadzenie kontroli dotyczącej wyboru oferty na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej złożonej przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.
 2. Komisja wnioskował o wyrażenie przez Radę zgody na przeprowadzenie kontroli dotyczącej realizacji adaptacji budynku w Nowym Czarnowie na świetlicę wiejską.

Wnioski Komisji wypracowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej:

 1. Komisja wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej punktu dotyczącego sprawy należności podatkowych ZEDO.
 2. W związku z nieprzygotowaniem na posiedzenie Komisji w dniu 9.03.2007r. informacji na temat planu i strategii funkcjonowania schroniska młodzieżowego w Wełtyniu Komisja wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad V sesji Rady Miejskiej dodatkowego punktu „Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na temat planu i strategii funkcjonowania schroniska młodzieżowego w Wełtyniu”.
 3. Komisja wnioskowała o zobowiązanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 3 sierpnia 2007r., o godz. 1000. Jednocześnie komisja wnioskowała o zobowiązanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do dostarczenia stanowiska Rzecznika Dyscypliny Finansów odnośnie postawionych Burmistrzowi zarzutów.

Komisja Rewizyjna złożyła do Przewodniczącego Rady Miejskiej skargę na Burmistrza Miasta i Gminy w związku z niewyrażeniem zgody na wykonanie kopii protokołu Regionalnej Izby Obrachunkowej z przeprowadzonej kontroli w zakresie przepływu środków finansowych z budżetu Miasta i Gminy dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino dla każdego z członków Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Chmura - Nycz