Sesja nr XIX

UCHWAŁA NR XIX/165/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za okres od początku kadencji do końca 2007 roku

UCHWAŁA NR XIX/165/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 stycznia 2008 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za okres od początku kadencji do końca 2007 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdania z działalności Komisji za okres od początku kadencji do końca 2007 roku:

 

  1. Rewizyjnej - załącznik nr 1,
  2. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 2,
  3. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - załącznik nr 3,
  4. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn