Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/153/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.

UCHWAŁA NR XVII/153/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2007r.


w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204,  z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się ceny biletów jednorazowych i miesięcznych obowiązujących w komunikacji lokalnej realizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o.  w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na trasach linii nr 1, 1A, 1B, 2, 2A i 3.

§2. Wykaz cen biletów jednorazowych nabywanych bezpośrednio u przewoźnika w pojazdach, którymi realizowana jest komunikacja określona w §1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Wykaz cen biletów jednorazowych nabywanych w przedsprzedaży w punktach dystrybucyjnych zlokalizowanych na trasie linii komunikacyjnych określonych w §1 oraz w kasach biletowych przewoźnika zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Wykaz cen biletów miesięcznych nabywanych w przedsprzedaży w kasach biletowych przewoźnika zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.

  1. Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w ramach komunikacji określonej w §1 wraz ze wskazaniem odpowiednich ulg handlowych przewoźnika zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
  2. Osoby uprawnione do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie ulg ustawowych wraz  z odpowiednią wysokością tych ulg określają odrębne przepisy.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§7. Traci moc uchwała nr XLI/536/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2002 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami) rada gminy może ustalać ceny urzędowe za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy. Aktualnie obowiązujące ceny biletów weszły w życie 1 kwietnia 2002 r. i pozostają na niezmienionym poziomie od ponad 5 lat. Ceny nie były zmieniane pomimo rosnących corocznie kosztów paliw, materiałów eksploatacyjnych i kosztów utrzymania taboru. Mając na uwadze pogarszające się wyniki finansowe prowadzonej działalności, konieczność podwyższenia płac kierowców o ponad 30% w celu ograniczenia dużego niedoboru tej grupy zawodowej na rynku pracy, a także deklarację planowanych zakupów kolejnych 5 nowoczesnych autobusów jeszcze w br., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. zawnioskowało o zwiększenie przez Gminę Gryfino poziomu dofinansowania prowadzonej działalności z jednoczesnym wzrostem cen biletów. Negocjując proponowane przez Przedsiębiorstwo warianty (wariant I – zwiększenie dofinansowania Gminy z 0,35 zł/km netto do 0,44 zł/km netto przy wzroście cen biletów średnio  o 7,5%, wariant II – zwiększenie dofinansowania Gminy z 0,35 zł/km netto do 0,42 zł/km netto przy wzroście cen biletów średnio o 15%) ustalono, iż dofinansowanie Gminy zwiększy się w 2008 r. do poziomu 0,40 zł/km netto, przy jednoczesnym wzroście cen biletów średnio o 15%. Wybór tego wariantu dofinansowania działalności Przedsiębiorstwa uzasadniony był koniecznością równomiernego rozłożenia wskazywanych przez Przedsiębiorstwo kosztów, wynikającą z faktu, iż zwiększanie poziomu dofinansowania działalności w ubiegłych latach odbywało się wyłącznie poprzez zwiększanie przez Gminę poziomu dofinansowania do 1 km przewozów osób, bez podwyższania cen biletów. Zwiększenie ustalonego dofinansowania na poziomie 0,40 zł/km netto wraz z jednoczesnym wzrostem cen biletów na poziomie 15% powinno pokryć zwiększone koszty realizowanej komunikacji.

Sporządził:
Mariusz Tarka