Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/138/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2008.

UCHWAŁA NR XVI/138/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2007 roku
 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2008.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969, ze zmianami: z 2005 roku: Dz.U. Nr 143 poz. 1199, z roku 2006: Dz.U. Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z roku 2007: Dz.U. Nr 109 poz. 747) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku (M.P. Nr 77 poz. 831)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 30 zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Dnia 17 października 2007 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, iż średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku wynosiła 58,29 zł za 1 q. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym stanowi, iż podatek rolny oblicza się wg średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS. Rada gminy może, w myśl art. 6 ust. 3 ww. ustawy obniżyć powyższą cenę. W roku 2007 obowiązywała stawka podatku rolnego wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2005 roku, która wynosiła 27,88 zł.

Propozycja obniżenia średniej ceny skupu żyta z 58,29 zł na 30 zł za 1 q żyta wprawdzie spowoduje wzrost obciążeń podatkowych dla producentów rolnych o 7,6%, ale należy także przypomnieć, iż powyższa cena wskazana przez Prezesa GUS wynika z analizy cen żyta na rynku. Były one znacznie wyższe niż w roku ubiegłym, co spowodowało wzrost cen żywności.

Niepodjęcie proponowanej uchwały może spowodować, iż obciążenia w podatku rolnym mogłyby wzrosnąć średnio o 210 %. Oznaczałoby to znaczny wzrost obciążeń podatkowych dla właścicieli użytków rolnych. W związku z powyższym proponowana cena skupu żyta stanowiąca podstawę naliczenia podatku rolnego wynosiłaby 38 zł jest ceną będącą średnią obecnej ceny skupu żyta obowiązującej na obszarze Gminy Gryfino oraz ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS.  

Wyszczególnienie Wg ceny skupu żyta na rok 2007 Wg proponowanej w uchwale ceny skupu żyta Wg ogłoszenia Prezesa GUS z 17.10.2006 roku
Cena skupu żyta 27,88 zł/1 q 30,00 zł/1 q 58,29 zł/1 q
Użytki rolne o powierzchni do 1 ha fiz. 139,40 zł 150 ,00 zł 291,45 zł
Użytki rolne o powierzchni powyżej 1 ha fiz. Lub przeliczeniowego 69,70 zł

75,00 zł

145,73 zł

Stawkę podatku rolnego w przypadku użytków rolnych o powierzchni do 1 ha fizycznego ustala się w następujący sposób:

średnia cena skupu żyta za 1 q x 5 q

Stawkę podatku rolnego dla gospodarstw rolnych oblicza się w następujący sposób:

średnia cena skupu żyta za 1 q x 2,5 q 

WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIANA W STAWCE PODATKU ROLNEGO W PRZYPADKU PODJĘCIA UCHWAŁY W STOSUNKU DO STAWKI  NA ROK 2007 ZMIANA W STAWCE PODATKU ROLNEGO W PRZYPADKU NIEPODJĘCIA UCHWAŁY W STOSUNKU DO STAWKI  NA ROK 2006
Użytki rolne o powierzchni do 1 ha fizycznego + 7,6% + 210%
Gospodarstwa rolne + 7,6% + 210%

SYMULACJA WPŁYWÓW ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA

  PODSTAWA OPODATKOWANIA WPŁYWY WG STAWKI Z ROKU 2007 WPŁYWY WG PROPONOWANEJ STAWKI WPŁYWY WG ŚREDNIEJ CENY OGŁOSZONEJ PRZEZ PREZESA GUS
Użytki rolne poniżej 1 ha 224,64 ha 31.314,82 zł 33.696 zł 65.471,33 zł
Gospodarstwa rolne 11.603,47 ha 808.761,86 zł 870.260 zł 1.690.915,67 zł
    840.076,68 zł 903.956 zł 1.756.387,00 zł

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta z ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS do ceny proponowanej w projekcie uchwały wynoszą 852.431 zł.

Skutki obniżenia średniej ceny żyta z ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS do ceny stosowanej w roku 2007 wynoszą 916.310 zł.

Sporządził:
Krystian Kosiński