Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/140/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i od posiadania psów

UCHWAŁA NR XVI/140/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i od posiadania psów

Na podstawie art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4, art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 ze zmianami w roku 2005: Dz.U. Nr 143 poz. 1199, w roku 2006: Dz.U. Nr 220. poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847 ) oraz 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zmianami z 2005 roku: Dz.U. Nr 143 poz. 1199, z roku 2006: Dz.U. Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z roku 2007: Dz.U. Nr 109 poz. 747 )  uchwala się, co nastepuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 roku Nr 3 poz. 53 wraz ze zmianami opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 roku Nr 93 poz. 1900, w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2006 roku Nr 88 poz. 1605 i w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2007 roku Nr 4 poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:

  1. Nadaje się nowe brzmienie w tytule uchwały:
    „w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego”
  2. Uchyla się § 7.
  3. Uchyla się § 8.
  4. Treść § 9 otrzymuje następujące brzmienie:
    „§ 9. Jeżeli podatnik nie spełni obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 4, § 4 ust. 4 oraz § 6 ust. 4 traci prawo do zwolnienia i jest zobowiązany do zwrotu udzielonego zwolnienia wraz z odsetkami – w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej – liczonymi od dnia, który był terminem płatności podatku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

W związku ze zniesieniem podatku od posiadania psów oraz nie wprowadzeniem przez Radę Miejską w Gryfinie opłaty za posiadanie psów wprowadzić należy zmiany proponowane w powyższym projekcie uchwały.
Zmiany te nie wywołują żadnych dodatkowych skutków finansowych dla dochodów Gminy Gryfino.

Sporządził:
Krystian Kosiński