Sesja nr IX

UCHWAŁA NR IX/85/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis.

UCHWAŁA NR IX/85/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 maja 2007 roku


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis

Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U. Nr 143 poz. 1199; z 2006 r.: M.P. Nr 72 poz. 721, Nr 75 poz. 758. Dz.U. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847) oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE Nr 379 z dnia 28 grudnia 2006 roku str. 5) uchwala się, co następuje:

§1. Zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale są pomocą de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy minimis (Dz.Urz. WE Nr 379 z dnia 28 grudnia 2006 roku str. 5).

§2.

 1. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, o której mowa w § 1, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w dowolnie ustalonym okresie trzech lat podatkowych poprzedzających rok budżetowy, w którym przedsiębiorca może uzyskać planowaną pomoc, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 EURO z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego przez dowolny okres trzech lat podatkowych nie może przekroczyć 100.000 EURO.

§3.

 1. Niniejszą uchwałę stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorcom z wyjątkiem następujących sektorów gospodarki:
  1. pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 104/2000 (Dz.Urz. WE L 17 z 21 stycznia 2000 roku, str. 22);
  2. pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu;
  3. pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu w następujących przypadkach:
   • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
   • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;
  4. pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
  5. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
  6. pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (WE) Nr 1407/2002;
  7. pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego;
  8. pomocy przyznawanej podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarczej .
 2. Prawo do zwolnień z podatku od nieruchomości, o których mowa w niniejszej uchwale nie obejmuje gruntów, budynków i budowli lub ich części zajętych na:
  1. stacje paliw;
  2. obiekty handlowe o powierzchni powyżej 1500 m2;
  3. lombardy oraz komisy samochodowe;
  4. działalność ubezpieczeniową;
  5. pośrednictwo finansowe i parafinansowe;
  6. obiekty handlowe prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 5% bez względu na powierzchnię.

§4. Zwolnienia z podatku od nieruchomości przewidziane w niniejszej uchwale dotyczą gruntów, budynków, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, należących do przedsiębiorców bądź dzierżawionych przez przedsiębiorców na podstawie umowy z Gminą Gryfino, którzy spełniają następujące warunki:

 1. nie posiadają wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zmianami);
 2. nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zmianami).

§5.

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należące do przedsiębiorcy prowadzącego tę działalność, powstałe w wyniku dokonania przez tegoż przedsiębiorcę inwestycji w środki trwałe w rozumieniu art. 2 lit. c) Rozporządzenia Komisji WE Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz WE L 10) polegającej na:
  1. wybudowaniu nowych obiektów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  2. zakupie istniejącego już przedsiębiorstwa, przy czym za takie nie uważa się przedsiębiorstwa powstałego w wyniku przekształcenia, podziału, zmiany nazwy przedsiębiorstwa prowadzonego wcześniej;
  3. rozbudowie istniejącego już przedsiębiorstwa.
 2. Zwolnienie powyższe obejmuje okres pięciu lat i wynosi odpowiednio:
  1. w I roku istnienia obowiązku podatkowego – 80% wymiaru podatku od nieruchomości;
  2. w II roku istnienia obowiązku podatkowego – 65% wymiaru podatku od nieruchomości;
  3. w III roku istnienia obowiązku podatkowego – 50% wymiaru podatku od nieruchomości;
  4. w IV roku istnienia obowiązku podatkowego – 35% wymiaru podatku od nieruchomości;
  5. w V roku istnienia obowiązku podatkowego – 20% wymiaru podatku od nieruchomości.
 3. W przypadku rozbudowy istniejącego już przedsiębiorstwa, procentowo określoną w ust. 2 kwotę zwolnienia liczy się od wymiaru podatku od nieruchomości przypisanego za nowo powstałą część przedsiębiorstwa.

§6.

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należące do przedsiębiorcy prowadzącego tę działalność, który powiększa stan zatrudnienia.
 2. Przez powiększenie stanu zatrudnienia rozumie się przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w stosunku do średniego zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach przed powstaniem okoliczności uprawniającej do zwolnienia z podatku.
 3. Zwolnienie przysługuje na trzy lata, począwszy od roku podatkowego następującego po roku, w którym wystąpiła okoliczność uprawniająca do skorzystania z powyższego zwolnienia.
 4. Kwota zwolnienia wynosi 100% najniższego wynagrodzenia brutto, na dzień złożenia wniosku o udzielenie ulgi, od każdego nowo zatrudnionego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.
 5. W przypadku zatrudnienia pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość zwolnienia przelicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy nowo zatrudnionych pracowników.
 6. Kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości nie może przekroczyć:
  1. w I roku korzystania z ulgi – 40% wymiaru podatku od nieruchomości;
  2. w II roku korzystania ze zwolnienia – 50% wymiaru podatku od nieruchomości;
  3. w III roku korzystania ze zwolnienia – 60% wymiaru podatku od nieruchomości.

§7.

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należące do przedsiębiorcy rozpoczynającego tę działalność po wejściu w życie niniejszej uchwały, a posiadającego dotychczas status osoby bezrobotnej.
 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na rok czasu i wynosi 80%
  wymiaru podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy, przy czym można z niego skorzystać tylko jeden raz.

§8.

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do złożenia wniosku w tej sprawie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do skorzystania z powyższego zwolnienia.
 2. Okres zwolnienia, o którym mowa w § 5, w § 6 i w § 7 liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu wnioskowanego zwolnienia.

§9.

 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia określonego w § 5 i 6 zobowiązany jest do składania najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku, w którym korzysta ze zwolnienia, dokumentów potwierdzających utrzymanie stanu rzeczy i prawnego, który uprawnia go do tego zwolnienia.
 2. W okresie korzystania ze zwolnienia organ podatkowy dokona sprawdzenia złożonych przez przedsiębiorcę dokumentów potwierdzających stan uprawniający go do skorzystania ze zwolnienia.

§10.

 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia, pisemnie powiadomić o tym fakcie organ podatkowy,
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 9 ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa, bądź w którym powinien złożyć właściwe dokumenty oraz ma obowiązek zwrotu udzielonej pomocy w wysokości 50% wykorzystanego zwolnienia wraz z należnymi odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych.
 3. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ podatkowy co spełnienia warunków uprawniających go do korzystania ze zwolnienia oraz przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia określonego w § 5, 6 i 7 który w okresie 12 miesięcy od dnia korzystania ze zwolnienia zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej na terenie Gminy Gryfino traci prawo do zwolnienia za cały okres na jaki zwolnienie mu przysługiwało oraz ma obowiązek zwrotu udzielonej pomocy wraz z należnymi odsetkami.
 4. Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami, w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę decyzji określającej wysokość zwrotu udzielonej pomocy.
  W przypadku nie dotrzymania zwrotu udzielonej pomocy wobec przedsiębiorcy zostaną zastosowane środki egzekucyjne.

§ 11.

 1. Wykaz dokumentów, jakie powinien przedłożyć przedsiębiorca przy składaniu wniosku o udzielenie zwolnienia oraz potwierdzających dalsze uprawnienia do korzystania ze zwolnień, o których mowa w niniejszej uchwale określone zostały w Załączniku do niniejszej uchwały.
 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do określenia wzorów wniosku oraz dokumentów wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w pkt. 1 i 2 lit.i).
 3. Określenie powyższych wzorów następuje w drodze zarządzenia.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXXV/456/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis wraz z dokonanymi zmianami Uchwałami: Nr XLI/511/05 z dnia 29 września 2005 roku i Nr XLII/546/05 z dnia 27 października 2005 roku.

§14. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 2007 roku

 

Wymagane dane oraz dokumenty, które winien przedłożyć przedsiębiorca przy składaniu wniosku o zwolnienie oraz potwierdzające dalsze uprawnienie do korzystania z powyższego zwolnienia

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie winien przedłożyć wniosek zawierający następujące informacje:
  1. rodzaj wnioskowanego zwolnienia oraz wskazujące na spełnienie warunków uprawniających do jego otrzymania;
  2. kategorię przedsiębiorcy w rozumieniu rozdziału 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173 poz. 1807 ze zmianami);
  3. formę prawno – organizacyjną przedsiębiorcy;
  4. NIP przedsiębiorcy;
  5. klasę rodzaju działalności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 33 poz. 289 ze zmianami). Zamiast oznaczenia PKD można wpisać oznaczenie EKD;
  6. stan prawny nieruchomości;
  7. liczbę zatrudnionych pracowników;
  8. informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych w ramach budowy nowego przedsiębiorstwa, nabycia lub rozbudowy istniejącego już przedsiębiorstwa.
 2. Do wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty:
  1. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące osób, o których mowa w § 7 niniejszej uchwały;
  2. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem zapisów działu 4 rejestru lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
  3. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  4. zaświadczenie od organów podatkowych o niezaleganiu z podatkami dochodowymi, od towarów i usług, akcyzowym;
  5. sprawozdania finansowe z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwolnienie, takie jak: bilans, rachunek zysków i strat,  sprawozdanie F-01, a w przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w danym roku podatkowym ww. dokumenty z okresu prowadzenia powyższej działalności;
  6. miesięcznie deklaracje podatkowe składane do Urzędu Skarbowego dotyczące podatków dochodowych za dany rok podatkowy – za ostatnie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwolnienie;
  7. zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego (ZUS ZFA lub ZPA) z potwierdzeniem jego złożenia w ZUS-ie;
  8. inne, niezbędne do potwierdzenia uprawnień do skorzystania z wnioskowanego zwolnienia;
  9. informacje o każdej innej pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielana pomoc na podstawie niniejszej uchwały.