Sesja nr VII

UCHWAŁA NR VII/72/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

UCHWAŁA NR VII/72/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2007 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 lutego 2007 r.  w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95) , art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 1116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, Nr 64, poz. 565, Nr 267, poz. 2253; z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050;  z 2007 r. Nr 220, poz. 1600) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/44/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej § 9 otrzymuje brzmienie:

  • „§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 22 lutego 2007 r. z tym, że przepisy § 2 mają zastosowanie począwszy od planów finansowych szkół i placówek na 2008 rok.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Dnia 22 lutego 2007 r. podjęto uchwałę Nr IV/44/07 Rady Miejskiej w Gryfinie  w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. W uchwale nie został zawarty zapis o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
W związku z tym, iż uchwała stanowi akt normatywny prawa miejscowego, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Sporządziła:
Magdalena Krzanowska