Sesja nr I

UCHWAŁA Nr I/10/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rady

UCHWAŁA Nr I/10/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 3 grudnia 2002r.
 

w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji  Rady

Na podstawie art 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.  Dz.U. Nr 142 poz. 1591,  zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz.558/ w związku z § 22 ust. 3  Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIVI196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia  1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfmo / Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. nr 44, poz. 951/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Do składu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego powołuje się:

  • Eugeniusz Kuduk

  • Antoni Rak

  • Magdalena Chmura

  • Jan Kozłowski

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan