Sesja nr I

UCHWAŁA Nr I/5/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady

UCHWAŁA Nr 1/5/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 3 grudnia 2002 r.


w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.  Dz.U. Nr 142 poz. 1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558 /     w związku z § 22 ust. 2  Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia  1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. nr 44, poz. 951/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ l. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrać radnego Mieczysława Sawaryna.

§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan