Sesja nr I

UCHWAŁA Nr I/8/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady

UCHWAŁA Nr I/8/02 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z  dnia  3  grudnia  2002r.
 

w  sprawie  wyboru  przewodniczącego  Komisji  Rady

Na  podstawie  art. 21  ust. 1 ustawy z  dnia 8 marca  1990r. o samorządzie  gminnym /jednolity  tekst  z  2001r.  Dz.U. Nr 142  poz.1591,  zm. w  2002 r. Dz.U. Nr  23 poz. 220,  Nr  62  poz.558 /  i  w  związku  z  § 22  ust. 2  Statutu  Gminy  Gryfino  stanowiącym  załącznik  do  uchwały  nr XIV/196/99  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  30  grudnia  1999 r. w  sprawie  przyjęcia  Statutu  Gminy  Gryfino  /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z  2002 r. nr  44, poz. 951/  Rada  Miejska  w  Gryfinie  uchwala  co  następuje:

§  1  Przewodniczącym  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej  wybrać  radnego  Artura  Nycza.

§  2  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan  Ragan