Sesja nr I

UCHWAŁA Nr I/11/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rady

UCHWAŁA Nr I/11/02 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 3 grudnia 2002r.


w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji  Rady

Na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 200lr.  Dz.U. Nr 142 poz. 1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz.558/  w związku z § 22 ust. 3  Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia  1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino / Dz. Urz. Woj- Zachodniopomorskiego z 2002 r. nr 44,  poz. 95 1/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Do składu Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska powołuje się:

  • Wiesław Celmer
  • Mieczysław Sawaryn
  • Jan  Bielecki
  • Zdzisław Kmieciak
  • Kazimierz Płonka
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan