Sesja nr II

UCHWAŁA Nr II/36/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2002 r. W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

UCHWAŁA Nr II/36/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 16 grudnia 2002 r.


 W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 190 ust. l pkt. 2 oraz ust. 2i4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. /Dz. U. Nr 95, poz. 602; zm. Dz. U. z 1998r. Nr 160 poz. 1060; z 2001r. nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 68 poz. 632, Nr 113 poz. 984/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Eugeniusza Kuduka do Rady Miejskiej w Gryfinie w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 12 Bezpartyjny Blok Samorządowy, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2 Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do przekazania niniejszej uchwały zainteresowanemu, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan