Sesja nr II

UCHWAŁA NR II/31/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów

    

UCHWAŁA NR II/31/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 grudnia 2002 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591; zmiana : z 2002 r. Nr 23 póz. 220; Nr 62 póz. 558, Nr 113 póz. 984) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz. U. z 1999 r. Nr 15 póz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 póz. 412, Nr 111 póz. 1279; z 2000 r. Nr 12 póz. 136, Nr 109 póz. 1157, Nr 120 póz. 1268; z 2001 r. Nr 5 póz. 42; Nr 14 póz. 124, Nr 100 póz. 1085, Nr 115 póz. 1229, Nr 154 póz. 1804; z 2002 r. Nr 113 póz. 984; Nr 130 póz. 1112), Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§1

1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonym uchwałą Rady Narodowej w Gryfinie Nr XIII / 90 / 90 z dnia 26.04.1990 r.

2. Zmiana obejmować będzie teren działek nr nr: 167/5,170,172/1,172/3,172/4,173/4,175/2,175/3,175/4, 175/5, 175/6, 175/7; część działki nr 166 (rzeka Tywa) oraz działki nr 172/2, 173/1,174/1, 174/2,175/2, 176,177 stanowiące drogi w m. Wirówek, obręb Wirów.

Powyższy teren oznaczony jest w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy symbolami, posiadającym zapis:

 • RZ - „Tereny łąk i pastwisk"
 • Z - „Park wiejski"
 • RPU - „Gospodarstwo PGR /budynek administracyjny, park, bud. gospodarcze/ -założenia zabytkowe. Park do uporządkowania"
 • MN - „Zabudowa mieszkaniowa bez dalszej rozbudowy"
 • WZ - „Ujęcie wody - istniejące ujęcie- awaryjne"
 • RP - „Tereny upraw polowych"
 • droga 41 452 - relacji Steklno - Wełtyń, wojewódzka, nawierzchnia bitumiczna, stan techniczny średni.

3.  Granice obszaru objętego zmianą w planie przedstawia  załącznik do niniejszej uchwały.

4.    Przedmiotem zmiany w planie ogólnym jest rozstrzygnięcie możliwości przekształcenia funkcjonalnego w granicach przedmiotowych działek - wprowadzenia funkcji mieszkaniowej, rekreacyjnej, agroturystycznej i obsługi rolnictwa z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań terenów o różnych funkcjach oraz ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

5.  Zakres projektowanych zmian obejmuje:

 • przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach gospodarowania,
 • linie rozgraniczające drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
 • tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
 • lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a    także minimalne lub maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,
 • zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane,
 • szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu. 

§2 Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

Propozycja zmiany w planie jest wynikiem zainteresowania właścicieli dziatek chęcią inwestowania na tym terenie. Zainteresowani złożyli pisemną deklarację o sfinansowaniu opracowania.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy" przedmiotowy teren położony jest w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego; przewiduje się następujące funkcje:

 • rekreację,
 • zabudowę mieszkaniową,
 • obsługę rolnictwa,
 • zieleń parkową / park wiejskie przydworskie/,- pomniki przyrody
 • grunty orne,
 • użytki zielone,
 • drogę wojewódzką.

W świetle powyższego uzasadnionym wydaje się przystąpienie do procedury zmiany w planie.