Sesja nr II

UCHWAŁA NR II/29/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 149/4, położonej w obrębie Steklno.

UCHWAŁA NR II/29/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 grudnia 2002r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 149/4, położonej w obrębie Steklno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.„a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz. 558 i Dz.U. Nr 113, poz. 984), art.70 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, Dz.U. z 2001r.Nr 129, poz.1447 i Nr 154, poz.1800, Dz. U. z 2002r. Nr 25, poz. 253 i Dz. U. Nr 47, poz. 676)(jednolity tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 32 ust.1, art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity- Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543) - Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje :

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Mariusza Bandel nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 149/4 o powierzchni 16 m2, położonej w obrębie Steklno, będącej obecnie w jego użytkowaniu wieczystym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 18-09-2002r. Pan Mariusz Bandel wystąpił o wykup na własność działki nr 149/4, położonej w obrębie Steklno, która umową notarialną z dnia 29.12.2000r. została oddana w użytkowanie wieczyste na jego rzecz.
Zgodnie z art. 32 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Wyżej wymieniony jest użytkownikiem wieczystym działki nr 149/4 na podstawie umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste Rep. A 9343/2000r.od dnia 29.12.2000r. do chwili obecnej.