Sesja nr II

UCHWAŁA Nr II/18/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady

UCHWAŁA Nr II/18/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  16  grudnia 2002r.


w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558/ i w związku z § 22 ust..3 Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino/ Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. nr 44, poz. 951/Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Powołuje się do składu osobowego Komisji:

  1. Budżetu,  Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
    • Bogdana Jacka Wardę,
  2. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
    • Marka Saneckiego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan