Sesja nr II

UCHWAŁA Nr II/16/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej

    

UCHWAŁA  Nr II/16/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 16 grudnia 2002r.
 

 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej

Na podstawie art. 194 ust. l ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.  /Dz. U. Nr 95, poz. 602; zm. Dz. U. z 1998r. Nr 160 poz. 1060; z 2001r. nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 68 poz. 632, Nr 113 poz. 984/, Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Henryka Piłata do Rady Miejskiej w Gryfinie wybranego w Okręgu Wyborczym nr l z listy nr 12 „Bezpartyjny Blok Samorządowy" stwierdza się wstąpienie na opróżnione miejsce kandydata Bogdana Jacka Wardę z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

§ 2 Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do przekazania niniejszej uchwały zainteresowanemu, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz  Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan Ragan