Sesja nr II

UCHWAŁA NR II/32/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2002 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Gryfino, terenu działek Nr 53/1 i 52/1 oraz części działki Nr 267/1 w obrębie Borzym, gmina Gryfino.

    

UCHWAŁA NR II/32/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 grudnia 2002 r.


W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Gryfino, terenu działek Nr 53/1 i 52/1 oraz części działki Nr 267/1 w obrębie Borzym, gmina Gryfino.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. w 2002r, Dz. U. Nr. 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity ; Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana: Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz.
1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, W    poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112), Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§1
 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII / 90 / 90 z dnia 26.04.1990 r. wraz z późniejszymi zmianami.
 2. Zmiana obejmować będzie teren działek Nr 53/1 i 52/1 o powierzchni 1,24 ha oraz część działki Nr 267/1, stanowiącej drogę publiczną, położonych w obrębie Borzym. Powyższy teren w obowiązującym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oznaczony jest symbolami, posiadającymi zapis:
  • UO „Szkoła podstawowa   rozbudowa  o  salę  gimnastyczną, powiększenie terenu.", 
  • MN - „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Chałupa nr 33, stodoła nr 36, 58 obiekty zabytkowe.",
  • RP - „Tereny upraw polowych.", 
  • Droga publiczna nr 4104046.
 3. Granice obszaru objętego zmianą w planie przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
 4. Przedmiotem zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego będzie rozstrzygnięcie możliwości wprowadzenia funkcji mieszkaniowej oraz ustalenie zasad obsługi obszaru zmiany w zakresie infrastruktury technicznej.
 5. Zakres projektowanych zmian obejmuje: 
  • przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, 
  • linie rozgraniczające drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, 
  • zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
  • tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz  linie rozgraniczające te tereny,
  • lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także minimalne lub maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,
  • zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane,
  • szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
  • tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

§2 Załącznik graficzny stanowi integralną cześć uchwały

§3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino terenu działek Nr 53/1 i 52/1 oraz części działki Nr 267/1, położonych w obrębie Borzym. Zgodnie z obowiązującym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino teren objęty zmianą położony jest w jednostkach bilansowych, posiadających zapisy: UO - „Szkoła podstawowa - rozbudowa o salę gimnastyczną, powiększenie terenu.", MN - „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Chałupa nr 33, stodoła nr 36, 58 obiekty zabytkowe.", RP - „Tereny upraw polowych.", Droga publiczna nr 4104046.  Proponowana zmiana zapisów planu ogólnego podyktowana jest faktem likwidacji w b.r. Szkoły Podstawowej w Borzymiu.  Dzięki przeprowadzeniu zmiany planu, na terenie objętym opracowaniem, możliwe będzie wprowadzenie funkcji mieszkaniowej, co umożliwi adaptację pomieszczeń szkoły na mieszkania.  Projektowana zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino jest zgodna z dyspozycją Studium o konieczności przekształceń przedmiotowego terenu.