Sesja nr II

UCHWAŁA Nr II/27/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE dnia 16 grudnia 2002r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I-go / obręb nr 5/.

    

UCHWAŁA Nr  II/27/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 grudnia 2002r


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I-go / obręb nr 5/.

Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt.91it"a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U.z 2001r Nr 142,poz. 1591 , Dz.U. z 2002r Nr 23 ,poz.220 i Nr 1I3,poz.984 / oraz art. 37 ust. l i art40 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 46 ,poz. 543JDz.U. z 2001r Nr 129,poz. 1447 i Nr 154,poz. 1800 ,Dz.U, z 2002r,poz.253 i Dz.U Nr 47, poz.676 /  - Rada Miejska w Gryfinie, uchwala co następuje:

§1  Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Gryfinie przy ul. Mieszka I-go - działka nr 179/3 o powierzchni 538 m2 oraz znajdujący się na niej budynek (załącznik), pod usługi i rzemiosło nieuciążliwe.

§2  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I-go - działka nr 179/3. Na działce znajduje się budynek, w którym prowadzony był warsztat naprawy samochodów.
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem : C 13 MJ, MN, posiadającym zapis: „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna niska istniejąca z możliwością rozbudowy na powiększonym terenie. Od strony torów PKP należy stworzyć barierę ochronną z zieleni wysokiej, możliwość wprowadzenia usług i rzemiosła nieuciążliwego".
Powierzchnia działki jest zbyt mała, by mogła stanowić samodzielną działkę na cele budownictwa mieszkaniowego.
Może natomiast stanowić samodzielną działkę do realizacji usług i rzemiosła nieuciążliwego.
W związku z uwolnieniem nieruchomości przez bezumownego użytkownika istnieje możliwość trwałego jej rozdysponowania.
W świetle przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r zbycie nieruchomości gminnych ,poza wyjątkami wymienionymi w ustawie ..może nastąpić wyłącznie w drodze przetargu.
W związku z powyższym przygotowano projekt niniejszej uchwały.