Sesja nr II

UCHWAŁA Nr II/17/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej

    

UCHWAŁA Nr II/17/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 grudnia 2002r.


w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. /Dz. U. Nr 95, poz. 602 zm. Dz. U. z 1998r. Nr 160 poz. 1060 z 2001r. nr 45 poz 497, Nr 89 poz. 971 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984/, Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Marka Wosia do Rady Miejskiej w Gryfinie wybranego w Okręgu Wyborczym nr 1 z listy nr 12 „Bezpartyjny Blok Samorządowy” stwierdza się wstąpienie na opróżnione miejsce kandydata Marka Saneckiego z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

§ 2 Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do przekazania niniejszej uchwały zainteresowanemu, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan