Sesja nr II

UCHWAŁA Nr II/26/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2002r w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/590/02 z dnia 27 czerwca 2002r.

UCHWAŁA Nr II/26/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 grudnia 2002r
 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/590/02 z dnia 27 czerwca 2002r

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.l591 , Dz.U. z 2002r Nr 23,poz.220 , Nr 62, poz.558 i Nr 113,poz.984\ / - Rada Miejska\ w Gryfinie uchwala, co następuje :

§ 1.Uchyla się uchwałę Nr XLVII/590/02 z dnia 27 czerwca 2002r w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od współwłaścicieli części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul.Szczecińskiej / obręb nr 3 /.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

Uchwałą nr XLVII/590/02 z dnia 27 czerwca 2002r Rada wyraziła zgodę na nabycie na mienie gminne w drodze wykupu od współwłaścicieli części nieruchomości gruntowej o powierzchni około 10 m2 , oznaczonej numerem działki 107 , położonej w Gryfinie , z przeznaczeniem na poszerzenie działki gminnej nr 108, stanowiącej drogę dojazdową do siedziby Urzędu Skarbowego.
W związku z wycofaniem się użytkownika działki z przyjętych ustaleń -zrezygnowano z poszerzenia dojazdu i urządzono drogę zlokalizowaną na działce nr 108.
Wobec powyższego zachodzi konieczność uchylenia przedmiotowej uchwały.