Sesja nr II

UCHWAŁA NR II/28/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 45/3, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4.

UCHWAŁA NR II/28/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 grudnia 2002r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 45/3, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.„a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz. 558 i Dz.U. Nr 113, poz. 984), art.70 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, Dz.U. z 2001r.Nr 129, poz.1447 i Nr 154, poz.1800, Dz. U. z 2002r. Nr 25, poz. 253 i Dz. U. Nr 47, poz. 676) ( jednolity tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 32 ust.1, art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity- Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543) - Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Marioli i Stanisława małżonków Kupryjańczyk nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 45/3 o powierzchni 134 m 2, położonej w Gryfinie w obr. nr 4, będącej obecnie w ich użytkowaniu wieczystym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25-09-2002r. Państwo Mariola i Stanisław Kupryjańczyk wystąpili o wykup na własność działki nr 45/3, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, która umową notarialną z dnia 19.02.2002r. została oddana w użytkowanie wieczyste na ich rzecz.
Zgodnie z art. 32 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Wyżej wymienieni są użytkownikami wieczystymi działki nr 45/3 na podstawie umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania Rep. A 1645/2002 od dnia 19.02.2002r. do chwili obecnej.