Sesja nr II

UCHWAŁA NR II/33/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały: Nr XXXI/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obręb 3 - działki nr: 125, cześć 118 i 267/1

    

UCHWAŁA NR II/33/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 grudnia 2002 r.


w sprawie zmiany uchwały: Nr XXXIII/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obręb 3 - działki nr: 125, cześć 118 i 267/1

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984) oraz art. 12 ust. l i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana: Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112)), Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§1

  1. Zmienia się:
    • w § l, pkt nr 2 otrzymuje brzmienie: „ Zmiana obejmować będzie działki o numerach: 125, 118/6, 118/9, 118/10 część 126 i 267/1, położone w obrębie nr 3 miasta Gryfino",
    • w § l w punkcie nr 4 dopisuje się „oraz infrastruktury komunikacyjnej i technicznej", brzmienie pkt 4 po zmianie: „Przedmiotem zmiany w planie ogólnym jest możliwość wprowadzenia funkcji usług publicznych kultu religijnego oraz infrastruktury komunikacyjnej i technicznej";
    • załącznik graficzny do uchwały Nr XXXIII/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001r.
  2. Granice obszaru objętego zmianą w planie przedstawia załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§2 Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

Potrzeba zmiany uchwały podyktowana jest koniecznością objęcia zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym Gmina projektuje budowę drogi publicznej na długości od ulicy Pionierów do LOK i Urzędu Skarbowego. Teren, na którym projektuje się budowę drogi w części zawiera się w granicach obszaru objętego dotychczasową uchwałą o przystąpieniu do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym zasadnym jest rozszerzenie zakresu granic terenu objętego ww uchwałą.
Powyższe podyktowane jest również względami finansowymi, ponieważ korzystniejszym jest dokonanie zmiany w dotychczasowej uchwale i wykonanie projektowanych zmian planu jednym opracowaniem.
W świetle powyższego zmiana wydaje się być uzasadniona.