Sesja nr II

UCHWAŁA Nr II/30/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2002r w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Pniewo.

UCHWAŁA Nr II/30/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 grudnia 2002r.


w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Pniewo.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.l591, Dz.U. z 2002r Nr 23.poz.220 , Nr 62,poz.558 i Nr 113, poz.98 / oraz art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r, Nr 46,poz.543, Dz.U.z 2001r Nr 129,poz.l447 i Nr 154,poz.l800, Dz.U.z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74,poz.676 , Nr 126,poz.l070 i Nr 113, poz.984 / - Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:  

§1.Nabyć na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomość gruntowanie zabudowaną, oznaczoną numerem działki 310/22 o powierzchni 956 m2, położoną w obrębie Pniewo (załącznik), będącą obecnie w użytkowaniu wieczystym Gminy Gryfino.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

Aktem notarialnym nr 5815/2002 z dnia 15.11.2002r Gmina Gryfmo nabyła od Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie . prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 310/22 o powierzchni 956 m2, położonej w obrębie Pniewo.
Działka ta stanowi część ulicy Czechosłowackiej, która jest drogą gminną.
W związku z tym, że Gmina mogła nabyć jedynie prawo użytkowania wieczystego, gdyż takie prawo przysługiwało ZEDO S.A., zachodzi konieczność przejęcia pełnej własności nieruchomości.