Sesja nr II

UCHWAŁA NR II/35/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wezwania do unieważnienia uchwały Nr I/3/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR II/35/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 grudnia 2002 r.
 

w sprawie wezwania do unieważnienia uchwały Nr I/3/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej

Na podstawie art.18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje: 

§ 1. Po zbadaniu zarzutów zgłoszonych przez Ligę Polskich Rodzin Koło Powiatowe w Gryfinie Rada Miejska w Gryfinie uznaje, że nie nastąpiły sprzeczne z prawem działania Rady Miejskiej przy podejmowaniu uchwały Nr I/ 3/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                         

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

Liga Polskich Rodzin Kolo Powiatowe w Gryfinie złożyła protest i żąda uchylenia uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady. Kopia wystąpienia w załączeniu. Faktem jest natomiast, że Rada Miejska w Gryfinie w dniu 19 listopada 2002 r. rozpoczęła obrady przy pełnej frekwencji. Na stan Rady 21 obecnych było 21 radnych - kopia listy obecności radnych w załączeniu.
Po otwarciu I sesji wszyscy radni otrzymali zaświadczenie o wyborze na radnego. Wręczenia zaświadczeń dokonała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej p. Elżbieta Smironow.
W dalszej części sesji radni składali ślubowanie. W związku z rezygnacją z mandatu radnego ślubowania nie złożyli: p.Henryk Piłat i p. Marek Woś. Natomiast Rada w głosowaniu jawnym podjęła uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia ich mandatów. Tryb postępowania po wygaśnięciu mandatu radnego reguluje „Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw". Zgodnie z art.194 Ordynacji wyborczej „rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na następnej sesji uchwale o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał koleino największa liczbę głosów". Kolejnym punktem porządku obrad sesji był wybór przewodniczącego Rady. Wyboru przewodniczącego Rada dokonała w głosowaniu tajnym. W akcie głosowania wg protokołu Komisji Skrutacyjnej na stan Rady 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Zarzut wymieniony w uzasadnieniu wniosku o uchylenie uchwały, że „ radnym została odebrana możliwość głosowania poprzez nie powiadomienie ich, ze są radnymi i nie powiadomienie ich o terminie sesji, na której było głosowanie dotyczące wyboru w/w przewodniczącego Miejsko-Gminnej Rady Gryfina" jest niezgodny ze stanem faktycznym. Wszyscy radni byli powiadomieni o terminie sesji i wszyscy przybyli na obrady. Świadczy o tym załączona kopia listy obecności
Kolejny zarzut z uzasadnienia wniosku o uchylenie uchwały, że „radni nieświadomie i lekkomyślnie głosowali łamiąc podstawowe zasady obowiązujące w tego rodzaju podejmowaniu uchwał" jest również nie prawdziwy.
Głosowanie przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną odbyło się z zachowaniem obowiązującego trybu. Radni głosowali za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady. Samo głosowanie przeprowadziła wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna. Za tym żądanie uchylenia uchwały Nr 1/3/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady jest niezasadne.