Sesja nr II

UCHWAŁA Nr II/25/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/525/02 z dnia 14 stycznia 2002r.

UCHWAŁA Nr II/25/02
MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 grudnia 2002r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/525/02 z dnia 14 stycznia 2002 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r 42,poz.l591, Dz.U.z 2002rNr 23,poz.220, Nr62,poz.558 i Nr 113,poz.984/ art.52 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.Nr 155,poz.l014, Dz.U.z 1999 Nr 38 póz. 360, Nr 49,poz.485, Nr 70. póz. 778, Nr 110, poz.1255, Dz.U. z 2000r nr 6, poz.69, Nr 12,poz.l36, Nr 48, poz.550, Nr 95, póz. 1041, Nr 119,poz.l251, Nr 122,poz.l315, Dz.U.z 2001 Nr 46, poz.499, Nr 98, poz.1070, Nr 102, poz.1116, Nr 125, poz.1368, Nr 145,poz.l623, Dz.U.z 2002r Nr 41, póz. 363 i poz.365, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 156, poz.1300, / — Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.W uchwale nr XXXK/525/02 z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Fundację Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino -wprowadza się następujące zmiany:

  • dotychczasowy zapis § 2 od słowa „ Poręczenie" ... do słów „ 30 czerwca 2002r" zastępuje się nowym o treści:
    „ Poręczenie obowiązuje do 31 grudnia 2003 roku pod następującymi warunkami :
  • podpisania przez Fundację Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino i Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą w Nowym Czarnowie, aneksu do umowy pożyczki zawartej w dniu 27 kwietnia 2001r przedłużającego termin spłaty pożyczki co najmniej do dnia 30 czerwca 2003r".

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXXIX/525/02 z dnia 14 stycznia 2002r Rada Miejska , pod warunkami wymienionymi w § 2 , udzieliła do dnia 31 grudnia 2002r , poręczenia majątkowego dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. z tytułu zaciągniętej pożyczki przez Fundację Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, do kwoty 4.900.000 zł. W wykonaniu uchwały Gmina Gryfino ustanowiła na swoich nieruchomościach hipotekę w kwocie 4.900.000 zł a Fundacja przeniosła na rzecz Gminy prawo własności działki gruntu nr 3/6 o wartości 2.110.000 zł oraz rzeczy ruchomych o wartości księgowej 3.230.958,13 zł.
Pismem z dnia 25.11.2002r Fundacja wystąpiła z prośbą o przedłużenie terminu ważności poręczenia do dnia 31.12.2003r.
W uzasadnieniu Fundacja podaje, że mimo szerokiej akcji marketingowej nie znalazła nabywcy na swoje nieruchomości i lokale użytkowe a ponadto nie udało się odbudować frekwencji na obiekcie do poziomu osiągniętego w I kwartale br. pozwalającego na otrzymanie kredytu z LG Petro Bank S.A. umożliwiającego spłatę pożyczki dla ZEDO S.A. Odrębnym pismem Fundacja wystąpiła do Elektrowni o przedłużenie do dnia 31.12.2002r terminu spłaty pożyczki z możliwością docelowego przedłużenia tego terminu do dnia 30 czerwca 2003r.
W związku z tym, że zarówno ZEDO S.A. jak i Gmina Gryfino są głównymi założycielami Fundacji ,a realizacja inwestycji Centrum Wodnego Laguna była głównym zadaniem powołanej Fundacji i fundatorzy zobowiązani są do solidarnego partycypowania w kosztach jej realizacji - zachodzi konieczność przedłużenia terminu ważności poręczenia. W okresie I kwartału 2003r zostaną podjęte działania , które pozwolą na wypracowanie stanowiska Gminy zmierzającego do końcowego rozwiązania problemu obiektów sportowych.