Sesja nr III

UCHWAŁA Nr III/49/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR III/49/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2002 r.
 

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§1. Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino odwołuje się z dniem 31 grudnia 2002 r p. Liliannę Ochmańską ze stanowiska Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan 

 

UZASADNIENIE: 

Skarbnik Miasta i Gminy p. Lilianna Ochmańska złożyła wniosek o odwołanie jej z pełnionej funkcji.
W związku z tym wnoszę do Rady Miejskiej o odwołanie p.Lilianny Ochmańskiej ze stanowiska Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino