Sesja nr III

UCHWAŁA Nr III/42/02 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2002r.

UCHWAŁA Nr III/42/02
RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2002 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2002r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Zwiększa się dochody gminy o kwotę 7.500 zł

W dziale 900 rozdziale 90002 § 231 o kwotę -  7.500 zł

§ 2 Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę     476.274 zł.

W dziale 750 rozdziale 75023 § 4110 o kwotę -  1.625 zł,

W dziale 801 rozdziale 801 01  o kwotę -        396.995 zł

 • § 3020 o kwotę -    94.100 zł,
 • § 4010 o kwotę -   222.497 zł,
 • § 4040 o kwotę -       2.000 zł,
 • § 4110 o kwotę -     36.598 zł,
 • § 4120 o kwotę -       8.600 zł,
 • § 4140 o kwotę -       2.200 zł,
 • § 4260 o kwotę -     10.000 zł,
 • § 4420 o kwotę -       1.000 zł,
 • § 4430 o kwotę -     20.000 zł,

W dziale 801 rozdziale 80104 § 4010 o kwotę -  10.600 zł,

W dziale 801 rozdziale 80110  o kwotę –       15.674 zł,

 •  § 3020 o kwotę -      6.700 zł,
 •  § 4140 o kwotę -      4.174 zł,
 •  § 4410 o kwotę -      3.500 zł,
 • § 4430 o kwotę -       1.300 zł,

W dziale 801 rozdziale 80114   o kwotę –  10.800 zł,

W dziale 801 rozdziale 80114 § 4040 o kwotę -  4.800 zł,

 • § 4410 o kwotę -      3.000 zł,
 • § 4430 o kwotę -      3.000 zł,

W dziale 854 rozdziale 85401  o kwotę –     17.410 zł,

 •  § 3020 o kwotę -      7.910 zł,
 •  § 4010 o kwotę -      3.500 zł,
 •  § 4210 o kwotę -      4.600 zł,
 •  § 4240 o kwotę -      1.400 zł,

W dziale 854 rozdziale 85417 § 4300 o kwotę -       23.170 zł,

§ 3 Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 483.774 zł.

W dziale 758 rozdziale 75814  o kwotę   1.625 zł,

 • § 3110 o kwotę -     1.241 zł,
 • § 4300 o kwotę -        384 zł,

W dziale 801 rozdziale 80101   o kwotę –  56.100 zł,

 • § 4210 o kwotę -  31.900 zł,
 • § 4270 o kwotę -  12.000 zł,
 • § 4300 o kwotę -  12.200 zł,

W dziale 801 rozdziale 80110    o kwotę - 140.139 zł,

 • § 4010 o kwotę -   50.497 zł,
 • § 4110 o kwotę -   36.598 zł,
 • § 4120 o kwotę -     4.174 zł,
 • § 4210 o kwotę -   11.870 zł,
 • § 4240 o kwotę -     2.000 zł,
 • § 4260 o kwotę -   30.000 zł,
 • § 4300 o kwotę -     3.500 zł,
 • § 4420 o kwotę -     1.500 zł,

W dziale 801 rozdziale 80114  o kwotę –  78.800 zł,

 • § 3020 o kwotę -        200 zł,
 • § 4010 o kwotę -   68.000 zł,
 • § 4110 o kwotę -     2.500 zł,
 • § 4120 o kwotę -     2.100 zł,
 • § 4210 o kwotę -     6.000 zł,

W dziale 801 rozdziale 80146 § 4300    o kwotę -   58.600 zł,

W dziale 851 rozdziale 85149 § 4210    o kwotę -     6.000 zł,

W dziale 854 rozdziale 85401  o kwotę -    71.410 zł,

 • § 4010 o kwotę -    54.000 zł,
 • § 4110 o kwotę -      6.900 zł,
 • § 4120 o kwotę -      1.010 zł,
 • § 4210 o kwotę -      1.400 zł,
 • § 4260 o kwotę -      3.500 zł,
 • § 4300 o kwotę -      4.600 zł,

W dziale 854 rozdziale 85404 § 2610 o kwotę -      50.000 zł,

W dziale 854 rozdziale 85495 § 4300 o kwotę -      13.600 zł, 

W dziale 900 rozdziale 90002 § 4210 o kwotę -        7.500 zł.

 

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na 2002 r. dokonuje się następujących zmian: 

            Zwiększa się dochody gminy o kwotę 7.500 zł. 

 •  7.500 zł – Gospodarka odpadami – dotacja otrzymana z Powiatu w Gryfinie na podstawie umowy zawartej w dniu 7 października 2002 r. 

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 476.274 zł.

 •     1.625 zł – Urzędy gmin- składki na ZUS,
 •   94.100 zł – Szkoły podstawowe – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,
 • 222.497 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 •     2.000 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 •   36.598 zł – składki na ZUS,
 •     8.600 zł – składki na Fundusz Pracy,
 •     2.200 zł – wpłaty na PFRON,
 •   10.000 zł – zakup energii,
 •     1.000 zł – podróże służbowe zagraniczne,
 •   20.000 zł – różne opłaty i składki,
 •   10.600 zł – Przedszkola przy szkołach podstawowych – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 •     6.700 zł – Gimnazja- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,
 •     4.174 zł – wpłaty na PFRON,
 •     3.500 zł – podróże służbowe krajowe,
 •     1.300 zł – różne opłaty i składki,
 •     4.800 zł – ZEAS – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 •     3.000 zł – podróże służbowe krajowe,
 •     3.000 zł – różne opłaty i składki,
 •     7.910 zł – Świetlice szkolne – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,
 •     3.500 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 •     4.600 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
 •     1.400 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 •   23.170 zł – Szkolne schroniska młodzieżowe – zakup usług pozostałych

 Zwiększa się wydatki gminy o kwotę – 483.774 zł. 

 •   1.241 zł – Różne rozliczenia finansowe – świadczenia społeczne,
 •      384 zł – zakup usług pozostałych,
 • 31.900 zł – Szkoły podstawowe – zakup materiałów i wyposażenia,
 • 12.000 zł –  zakup usług remontowych,
 • 12.200 zł – zakup usług pozostałych,
 • 50.497 zł – Gimnazja – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 • 36.598 zł – składki na ZUS,
 •   4.174 zł – składki na Fundusz Pracy,
 • 11.870 zł – zakup materiałów i wyposażenia
 •   2.000 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 • 30.000 zł – zakup energii,
 •   3.500 zł – zakup usług pozostałych,
 •   1.500 zł – podróże służbowe zagraniczne,
 •      200 zł – ZEAS – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 • 68.000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 •   2.500 zł – składki ZUS,
 •   2.100 zł – składki na Fundusz Pracy,
 •   6.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia
 • 58.600 zł – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zakup usług pozostałych,
 •   6.000 zł – Programy polityki zdrowotnej – środki z przeznaczeniem na pomoc w formie zakupu skóry biologicznej dla dzieci z rodziny poszkodowanej na skutek pożaru w Sobieradzu,
 • 54.000 zł – Świetlice szkolne – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 •   6.900 zł – składki ZUS,
 •   1.010 zł – składki na Fundusz Pracy,
 •   1.400 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
 •   3.500 zł – zakup energii,
 •   4.600 zł – zakup usług pozostałych,
 • 50.000 zł – Przedszkola – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego,
 • 13.600 zł – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zakup usług pozostałych,
 •   7.500 zł – Gospodarka odpadami – zakup urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów.