Sesja nr III

UCHWAŁA Nr III/50/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gryfino

UCHWAŁA Nr III/50/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2002 r.
 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino powołuje się z dniem 1 stycznia 2003 r. p.Jolantę Staruk na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Ragan 

 

UZASADNIENIE

Wnoszę o powołanie na stanowiska Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanty Staruk.
Pani Jolanta Staruk posiada wyższe wykształcenie. Jest magistrem ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Ekonomiczny Katedry Finansów i Bankowości.
Pracę zawodową rozpoczęła w roku 1983. Aktualnie zajmuje stanowisko kierownika Zespołu Sprzedaży i Serwisu w Banku Pekao S.A. I Oddział w Gryfinie.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Henryk Piłat