Sesja nr III

UCHWAŁA Nr III/41/02 RADY MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

    

UCHWAŁA Nr III/41/02
RADY MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2002 r.
 

w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 oraz  art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska  Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 zm. z 2002 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 74 poz. 676, Nr 111 poz. 984 / Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r. w następujących kwotach:

  • przychody  - 7.726.000 zł
  • wydatki      - 7.663.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 r.
  2. Burmistrz Miasta i Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę przez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan