Sesja nr III

UCHWAŁA Nr III/47/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami.

    

UCHWAŁA NR III/47/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia  2002 r.
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. w 2002r. Dz. U. Nr. 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz  art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana: Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112), Rada Miejska w Gryfinie uchwala  co następuje :

§ 1

  1. Przystępuje się  do sporządzenia zmiany planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami.
  2. Zmiana obejmować będzie teren gminy Gryfino o powierzchni 25 362 ha.
  3. Granice obszaru objętego zmianą w planie przedstawia załącznik do niniejszej uchwały .
  4. Przedmiotem zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego będzie wprowadzenie funkcji zgodnych z kierunkami ustalonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino”
  5. Ustalenia zmian planu obejmują zakres art. 10 ustawy  o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2  Załącznik  graficzny stanowi integralną część uchwały .

§ 3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan  Ragan

 

Uzasadnienie

Potrzeba przystąpienia do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. i gm. Gryfino wynika z art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi:

„Art. 67.1. (44) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, tracą moc po upływie 8 lat od dnia jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. (45) Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, rada gminy uchwali studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany, plan, o którym mowa w ust. 1, zachowuje ważność, w granicach objętych uchwałą, do czasu uchwalenia nowego planu, jednak nie dłużej niż przez 9 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Przepisu  ust.  1   nie stosuje się do terenów objętych  zmianami miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego, dokonanymi na zasadach określonych w ustawie.

3. Przed utratą mocy planów, o której mowa w ust. 1, rada gminy jest obowiązana do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. „

W świetle powyższego uzasadnionym wydaje się przystąpienie do procedury zmiany w planie.