Sesja nr III

UCHWAŁA Nr III/38/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z 30 grudnia 2002r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr III/38/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z 30 grudnia 2002r.
 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. /Dz. U. Nr 95, poz. 602; zm. Dz. U. z 1998r. Nr 160 poz. 1060; z 2001r. nr 45 poz 497, Nr 89 poz. 971; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984/, Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Eugeniusza Kuduka do Rady Miejskiej w Gryfinie wybranego w Okręgu Wyborczym nr 3 z listy nr 12 „Bezpartyjny Blok Samorządowy” stwierdza się wstąpienie na opróżnione miejsce kandydatki Lidii Karzyńskiej – Karpierz z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

§ 2 Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do przekazania niniejszej uchwały zainteresowanej, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan