Sesja nr III

UCHWAŁA Nr III/43/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr III/43/02
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2002r.


w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2003 rok.

Na  podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, 

§ 1.  Przyjąć ramowy  plan działań  sesyjnych Rady na 2003 rok  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Uchwała wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan  Ragan


 

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ SESYJNYCH  Rady Miejskiej w Gryfinie  na rok 2003 

 1. styczeń
  Informacja Zarządu Fundacji na rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino o bieżącej sytuacji   ekonomiczno-finansowej Centrum Wodnego „LAGUNA".
 2. luty
  Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXXVIII/511/01 z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Gryfino w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe.
 3. marzec
  Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za rok 2002 i udzielenie absolutorium dla Burmistrza MiG
 4. kwiecień
  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2002 i   przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2003.  Informacja o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2002. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej PUK sp.z o.o.
 5. maj
  Ocena zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino.Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXIV/325/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino  do 2015 roku.
  Określenie procedury uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 oraz rodzajów  i szczegółowości materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu.
  Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej GTBS sp. z o.o.
 6. czerwiec
  Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVII/600/02 z dnia 27.06.2002 r. w sprawie Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Gryfino.
  Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z póź.zm. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej PEC sp. z o.o.
 7. wrzesień
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za l półrocze 2003r.
  Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVIII/607/02 z dnia 12.09,2002 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu  Inwestycyjnego Miasta i Gminy
 8. październik
  Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok następny.
 9. listopad
  Podjecie uchwał w sprawie stawek i opłat obowiązujących na terenie gminy w roku następnym.
 10. grudzień
  Uchwalenie budżetu gminy na rok 2004.
  Przyjęcie ramowego planu pracy Rady na rok następny.
  Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na rok następny.